Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2014 - 2015

25/10/2014
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GIA LAI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
         Sáng ngày 25/10/2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2014 - 2015. Tham gia Hội nghị có 46/53 công chức, viên chức và người lao động.
          Hội nghị tham nhiều ý kiến góp ý những mặt làm được chưa làm được           trong năm học 2013-2014 và đề ra phướng hướng, nhiệm vụ hoạt động của nhà trường trong năm học 2014 - 2015.
Về năm học 2013 - 2014, Hội nghị đánh giá là nhà trường không ngừng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm qua, nhà trường đã cử 87 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho học viên tiếp tục được nhà trường đặc biệt chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ học viên. Nhà trường đã tổ chức giảng dạy, quản lý và phục vụ tốt 57 lớp học, với tổng số 4.680 học viên. Trong đó: Đào tạo: 20 lớp với 1.500 học viên; Bồi dưỡng: 34 lớp với 2.876 học viên và liên kết mở 03 lớp với 304 học viên.

2.JPG

           Về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, Hội nghị xác định các phương hướng và nhiệm vụ chung của nhà trường là “Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/09/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời, Hội nghị xác định 11 nhiệm vụ cụ thể phấn đấu thực hiện trong năm học 2014 – 2015 là:
1. Về công tác chính trị, tư tưởng:
1.1. Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể công chức, viên chức và học viên nhà trường; phấn đấu 100% công chức, viên chức và học viên của trường được quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” của các Chi bộ và Đảng bộ nhà trường.
1.2. Biện pháp:
- Thứ nhất:  Tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho công chức, viên chức và học viên nhà trường. Trong đó chú trọng giáo dục về chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch; tích cực phòng, chống tham nhũng, tham ô lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
 - Thứ hai:  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường.
- Thứ ba: Xây dựng các chủ đề sinh hoạt theo từng tháng gắn với công việc chuyên môn và có các hình thức, biện pháp cụ thể, linh hoạt để tăng hiệu quả công tác.
 - Thứ tư: Xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
 - Thứ 5:  Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hiện tượng vi phạm kỷ luật, vi phạm qui chế và các qui định của trường.
 - Thứ 6: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,…. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công chức, viên chức và trong học viên đang học tại trường.
2. Về công tác tổ chức cán bộ:
2.1. Mục tiêu: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự theo Quyết định số 184 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư. Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2.2. Biện pháp:
 - Thứ nhất: Thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định đối với công chức, viên chức, người lao động đang công tác, cán bộ nghỉ hưu và học viên theo đúng quy định của Nhà nước.
- Thứ hai: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy bổ nhiệm từ 01-02 đồng chí Phó hiệu trưởng
- Thứ ba: Tiến hành Hội nghị công chức, viên chức bổ sung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các khoa, phòng đúng thời gian quy định, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Công khai quy hoạch đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên và thực hiện nghiêm túc quy hoạch đào tạo để đến năm 2020 đạt: 3/45 đồng chí tiến sỹ (tỷ lệ 6,0%); 17/45 đồng chí thạc sỹ (tỷ lệ 37%). 100% giảng viên đạt các chuẩn theo tinh thần Công văn số 2396-CV/BTCTU ngày 06/3/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn ngạch giảng viên.
 - Thứ tư: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của trường, đổi mới và nâng cao chất lượng chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.
 - Thứ năm: Chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo yêu cầu mới; Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giờ giấc và hiệu quả công việc đối với từng công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, học tập, rèn luyện.
- Thứ sáu: Hoàn thành việc thành lập Ban quản lý Ký túc xá trực thuộc phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ký túc xá.
 - Thứ bảy: Tham mưu ra Quyết định thành lập Tổ kiểm tra văn bằng học viên trước khi nhập học.
- Thứ tám: Cử 03 giảng viên dự thi Cao học, tạo mọi điều kiện theo quy định cho 01 giảng viên tiếp tục hoàn thiện chương trình Cao học, 01 giảng viên hoàn thiện nghiên cứu sinh; cử 02 giảng viên đi học nghiên cứu sinh (nếu đạt kết quả theo đề án 165). Xây dựng và thực hiện qui hoạch học tập nâng cao trình độ về mọi mặt cho công chức, viên chức, người lao động từ nay đến năm 2020.
  3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:
  3.1. Mục tiêu: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho toàn thể công chức, viên chức và học viên nhà trường, đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  Thực hiện tốt công tác đào tạo, công tác khảo thí và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của trường;
 3.2. Biện pháp:
  - Thứ nhất: Thực hiện tốt kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng chỉ tiêu, đúng đối tượng, kế hoạch, khoa học, không chồng chéo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
 - Thứ hai: Tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận vì hiệu quả công việc.
 - Thứ ba: Kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, qui chế của Học viện và của trường về lĩnh vực đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 - Thứ tư: Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, thi phần học, thi tốt nghiệp, công tác khảo thí.
 - Thứ năm: Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ chức các lớp học, lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành công tác giảng dạy.
 - Thứ sáu: Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động đi nghiên cứu thực tế cho học viên.
 - Thứ bảy: Tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.
 - Thứ tám: Thực hiện tốt việc quản lý kết quả học; chứng nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp cho học viên; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo theo quy định của Nhà nước; cập nhật, cung cấp các thông tin về đào tạo và khảo thí trên Website của nhà trường.
- Thứ chín: Làm tốt công tác thống kê trong đào tạo, bồi dưỡng để phục vụ tốt công tác lên kế hoạch, báo cáo, phục vụ thông tin cho lãnh đạo nhà trường.

3.JPG

4. Về nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đội ngũ giảng viên:
4.1: Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng trang bị tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ gắn liền với rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng. 100% giảng viên tham gia giảng dạy đảm bảo chất lượng các lớp do trường đảm nhận, trong đó có 65% giảng viên được dự giờ đánh giá đạt loại khá, giỏi; 35% đạt yêu cầu; không có loại yếu kém; Đạt kết quả trong kỳ thi Giảng viên dạy giỏi cấp học viện.
4.2. Biện pháp:
 - Thứ nhất: Tăng cường công tác dự giờ, đánh giá giờ giảng đối với các giảng viên trẻ, giảng viên có dư luận phản ánh về chất lượng giảng dạy.
 - Thứ hai: Các giảng viên trẻ tăng cường thời gian để dự giờ giảng viên có kinh nghiệm.
 - Thứ ba: Chú trọng việc mời Giảng viên kiêm chức ở các phòng chuyên môn nhà trường, Báo cáo viên, các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực gần với nội dung các chuyên đề giảng dạy ở các lớp.
 - Thứ tư: 100% Giảng viên nhà trường áp dụng phương pháp dạy học tích cực và phương tiện giảng dạy hiện đại, nâng cao chất lượng giờ giảng, đảm bảo giờ giấc lên lớp theo quy định.
 - Thứ năm: Lãnh đạo khoa phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ chất lượng bài giảng, giờ giảng của giảng viên, tăng cường công tác thanh tra giáo dục.
- Thứ sáu: Triển khai công tác tập huấn giảng dạy chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chỉnh sửa, bổ sung năm 2014), tích cực bố trí giảng viên tham gia tập huấn chương trình Trung cấp Lý luận chính trị mới khi Học viện tổ chức.
 - Thứ bảy: Tăng cường cử Giảng viên tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ do Học viện, các cấp, ngành triệu tập.
 - Thứ tám: Xây dựng quy hoạch cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020.
 - Thứ chín: Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế với các trường Chính trị trong hệ thống Học viện.
5. Về công tác nghiên cứu khoa học:
5.1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên. Làm tốt công tác Thông tin - Thư viện nhằm phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của trường.
5.2. Biện pháp:
 - Thứ nhất:  Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành tiêu chí đăng ký thi đua trong năm học 2014 - 2015 đối với giảng viên nhà trường.
 - Thứ hai: Triển khai kế hoạch sinh hoạt và nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015. Tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện. Tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học 2014 - 2015.
       - Thứ ba: Xây dựng chương trình và thực hiện công tác bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đối tượng 3 cho khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể nhân dân.
       - Thứ tư: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong tỉnh và cùng các trường bạn. Thực hiện Nội san của trường, tham gia viết bài để gửi các tạp chí, báo địa phương và Trung ương. Biên soạn giáo trình: Tình hình nhiệm vụ của Địa phương và xây dựng bộ câu hỏi, đề cương ôn tập các môn học.
        - Thứ năm: Triển khai hoạt động lấy phiếu đánh giá từ học viên đối với giảng viên về chất lượng bài giảng của giảng viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị cấp trường, tăng cường bổ sung tài liệu nghiên cứu, tham khảo nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
 - Thứ sáu: Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san về nghiên cứu khoa học. Tăng cường biên soạn và nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
        - Thứ bảy: Tiếp tục quản lý, sử dụng trang Web nhà trường nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
 - Thứ tám: Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh.

4.JPG

6. Công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất:
6.1. Mục tiêu: Thực hiện tốt công tài chính và kế toán; quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài chính của nhà trường; Tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dạy và học trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng ngày càng tăng của tỉnh.
6.2. Biện pháp:
 - Thứ nhất: Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hiện nay.
 - Thứ hai: Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu theo quy định. Thực hiện việc hoạch toán các nguồn thu để chi cho công tác khác theo nguyên tắc thu để bù chi.
 - Thứ ba: Thực hiện đầy đủ việc tính toán và chi trả tiền lương, hợp đồng giảng dạy, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả tiền ăn cho học viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường đúng theo qui định.
 - Thứ năm: 100% công chức, viên chức, người lao động và học viên thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí trong nhà trường.
 - Thứ sáu: Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà trường.
        - Thứ bảy: Quản lý, sử dụng hiệu quả 05 phòng học, Ký túc xá mới; Sân để xe ôtô của học viên, nhà xe giáo viên.
        - Thứ tám: Giám sát nhà thầu xây dựng và sửa chữa công trình nhà vệ sinh bảo đảm chất lượng để đưa vào sử dụng, phục vụ cho công tác dạy và học;
        - Thứ chín: Tích cực làm việc với các cấp có thẩm quyền để được bố trí vốn xây dựng Nhà thi đấu đa năng, sửa chữa Ký túc xá cũ, xây dựng hệ thống điện, hệ thống nước phù hợp với quy hoạch tổng thể; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.
7. Công tác quản lý học viên:
7.1. Mục tiêu: Thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học viên; công tác quản lý học viên và nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác học viên, nhằm biến quy trình đào tạo thành quy trình tự đào tạo.
7.2. Giải pháp:
 - Thứ nhất: Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý và đánh giá rèn luyện học viên; quản lý học viên ở nội trú thông qua Ban quản lý Ký túc xá.
 - Thứ hai: Tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm thường xuyên, định kỳ 01 lần/tháng nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của học viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.
 - Thứ ba: Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự và an toàn cho học viên.
- Thứ tư: Triển khai và làm tốt công tác đánh giá học viên nhằm tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
8. Công tác thanh tra - pháp chế:
8.1. Mục tiêu: Đảm bảo tốt công tác thanh tra và pháp chế, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đối với các mặt công tác của nhà trường giúp thực hiện đúng, đầy đủ pháp luật trong nhà trường.
8.2. Giải pháp:
 - Thứ nhất: Thanh tra tốt việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; qui chế đào tạo; qui chế thi cử; cấp bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng; việc  quản lý tài sản, tài chính.
 - Thứ hai: Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật.
 - Thư ba: Tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức – viên chức và học viên.
- Thứ tư: Tăng cường và phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân và công tác thanh tra nhân dân
9. Công tác y tế và vệ sinh môi trường:
9.1. Mục tiêu: Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho công chức viên chức - người lao động và học viên. Bảo đảm tiêu chí Công sở văn hóa, môi trường giáo dục xanh - sạch – đẹp, không có khói thuốc lá.
9.2. Giải pháp:
 - Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về công tác y tế, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 - Thứ hai: Xây dựng dự trù mua sắm thuốc thông thường và trang thiết bị y tế.
 - Thứ ba: Làm tốt công tác sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 - Thứ tư: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe.
 - Thứ năm: Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.
 - Thứ sáu: Nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong cơ quan.
10. Công tác đoàn thể:
       10.1. Mục tiêu: Thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể trong nhà trường; giữ vững các danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” trong tổ chức Đảng, Công đoàn, và Đoàn trường, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
10.2. Giải pháp:
- Thứ nhất: Xây dựng và ban hành hướng dẫn, kế hoạch Đại hội Đảng bộ trường Chính trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy và chức danh Hiệu trưởng. Đồng thời thực hiện tốt các nghiệp vụ về công tác tổ chức như chuẩn bị hồ sơ tổ chức - cán bộ, hướng dẫn các thủ tục kết nạp đảng và chuyển Đảng chính thức, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đảm bảo đúng quy định.
 - Thứ hai: Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Chi đoàn. Công Đoàn nhà trường chủ động đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với Nước, các vùng bị thiên tai, chiến sỹ vùng biên giới, hải đảo;
- Thứ ba: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực, tự giác tham gia hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
 - Thứ tư: Chi Đoàn trường tiến hành cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đã thông qua trong Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017, thành kế hoạch hoạt động cụ thể để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào, nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
11. Công tác thi đua - khen thưởng:
11.1. Mục tiêu: Đẩy mạnh phong trào thi đua do cấp trên phát động. Thực hiện tốt, có hiệu quả, đi vào thực chất công tác thi đua -  khen thưởng, tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
11.2. Giải pháp:
- Thứ nhất: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để 02 giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện đạt thành tích cao;
- Thứ hai: Xây dựng kế hoạch tổng thể hoạt động thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 của trường, lập danh sách đăng ký thi đua của cá nhân, đơn vị khoa, phòng trong năm học mới.
Đây là những đánh giá về các mặt công tác đã thực hiện năm học 2013 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện năm học 2014 - 2015 đã được Hội nghị biểu quyết thông qua. Đồng thời, Hội nghị kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm học mới./.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai