Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

13/03/2015
Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

         
                    UBND TỈNH GIA LAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BẢN ĐĂNG KÝ
Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
 
 
          Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đăng ký thực hiện tốt những nội dung trong năm 2014 như sau:

         1. Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;

         2. Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

         3. Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;

         4. Có 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên, người học ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân;

         5. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra;

         6. Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học;

         7. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo v