Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng Năm 2022
Ngày đăng: 06/05/2022
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng  Năm 2022
Tải file tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4
Ngày đăng: 06/05/2022


Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4- Khai giảng 16 tháng 5 năm 2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09
Ngày đăng: 25/03/2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09
Tải file tại đây
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10
Ngày đăng: 25/03/2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10
Tải file tại đây
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02)
Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03)
Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04)
Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file đầy đủ tại đây...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại đây<...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT -HC(Khóa 130) Đợt 2 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 130) Đợt 2 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 131) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 131) Đợt 1 – Học kỳ II
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 134 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 134 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 135 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 135 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 136 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 136 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 137 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 137 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 138 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 138 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 139) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 139) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 140 ) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 140 ) Đợt 1 – Học kỳ I
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
     Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 2
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 02
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)
Ngày đăng: 03/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)
Ngày đăng: 03/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)
Ngày đăng: 09/11/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro)
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông)
Ngày đăng: 05/10/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Ngày đăng: 20/07/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Ngày đăng: 28/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100
Ngày đăng: 06/05/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Xem file chi tiết tại...
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Ngày đăng: 19/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Ngày đăng: 06/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Ngày đăng: 18/03/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Ngày đăng: 03/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Ngày đăng: 01/03/2021
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Ngày đăng: 07/10/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Ngày đăng: 06/10/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94
Ngày đăng: 18/09/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94 (TT BDCT huyện Krông Pa)
Xem file tại đây
Thông báo Nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Ngày đăng: 28/08/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Ngày đăng: 10/08/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Xem file tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91
Ngày đăng: 30/06/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91 (Trường Chính trị)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Ngày đăng: 14/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Thông báo nhập học lớp QLNN chuyên viên Khóa 88
Ngày đăng: 13/05/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng KTQLNN chương trình chuyên viên Khóa 88 (TCT)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 (TT BDCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 (TT BDCT huyện Phú Thiện)
Ngày đăng: 28/04/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai