Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4
Ngày đăng: 06/05/2022


Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4- Khai giảng 16 tháng 5 năm 2022
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng Năm 2022
Ngày đăng: 06/05/2022
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng  Năm 2022
Tải file tại đây
Thông báo: Chiêu sinh mở các lớp bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính năm 2022
Ngày đăng: 28/03/2022
Thông báo: Chiêu sinh mở các lớp bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính năm 2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10
Ngày đăng: 25/03/2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10
Tải file tại đây
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09
Ngày đăng: 25/03/2022
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09
Tải file tại đây
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
     Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 136 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 136 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 138 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 138 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 139) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 139) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02)
Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file đầy đủ tại đây...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại đây<...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT -HC(Khóa 130) Đợt 2 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 130) Đợt 2 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 131) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 131) Đợt 1 – Học kỳ II
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03)
Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04)
Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 137 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 137 ) Đợt 2 – Học kỳ I
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 134 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 134 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 135 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 135 ) Đợt 1 – Học kỳ II
Xem file chi tiết tại...
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 140 ) Đợt 1 – Học kỳ I
Ngày đăng: 17/02/2022
Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 140 ) Đợt 1 – Học kỳ I
Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
Ngày đăng: 16/02/2022
    Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 2
Ngày đăng: 08/12/2021
Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 02
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)
Ngày đăng: 03/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)
Ngày đăng: 03/12/2021
Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)
Ngày đăng: 09/11/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro)
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 13/10/2021
Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông)
Ngày đăng: 05/10/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Ngày đăng: 20/07/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Ngày đăng: 28/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100
Ngày đăng: 06/05/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Xem file chi tiết tại...
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Ngày đăng: 19/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Ngày đăng: 06/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Ngày đăng: 18/03/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021
Ngày đăng: 16/03/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Ngày đăng: 03/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Ngày đăng: 01/03/2021
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Ngày đăng: 07/10/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Ngày đăng: 06/10/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94
Ngày đăng: 18/09/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94 (TT BDCT huyện Krông Pa)
Xem file tại đây
Thông báo Nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Ngày đăng: 28/08/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Ngày đăng: 10/08/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Xem file tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91
Ngày đăng: 30/06/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91 (Trường Chính trị)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Ngày đăng: 14/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Thông báo nhập học lớp QLNN chuyên viên Khóa 88
Ngày đăng: 13/05/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng KTQLNN chương trình chuyên viên Khóa 88 (TCT)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 (TT BDCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 (TT BDCT huyện Phú Thiện)
Ngày đăng: 28/04/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 
Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Ngày đăng: 02/04/2015
Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Ngày đăng: 25/02/2015
.
Kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Ngày đăng: 25/02/2015
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
Ngày đăng: 06/01/2015
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng  học viên tự túc kinh phí trong năm 2015
Thông báo thi Tốt nghiệp các lớp đợt 2 năm 2014
Ngày đăng: 20/11/2014
.
Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Ngày đăng: 09/11/2014
.
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Ngày đăng: 08/10/2014
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng...
Kết quả học tập của lớp BD KT QLHCNN chuyên viên K 43
Ngày đăng: 08/08/2014
.
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Ngày đăng: 17/07/2014
Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:
Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Ngày đăng: 01/07/2014
Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)
Thông báo chiêu sinh lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2014
Ngày đăng: 25/06/2014
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thông báo chiêu sinh lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Hồ sơ bán tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Số 58 Lê...
Thông báo thi tốt nghiệp k13, k14, k15, k16
Ngày đăng: 06/06/2014
.
Điều chỉnh kế hoạch mở lớp
Ngày đăng: 17/03/2014
Trong Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh có dự kiến khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã
Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
Ngày đăng: 24/02/2014
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 cho các đối tượng học viên không thuộc diện được trợ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú
Ngày đăng: 07/12/2013
(GLO)- Sáng 19-3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các quần chúng ưu tú.
 
Chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị
Ngày đăng: 07/12/2013
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị, cụ thể như sau:

I. Đối tượng:
Cán bộ, công chức, viên chức đã tốt...

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai