You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

0-toan-truong.JPGVị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ
        
1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:


        Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X).

       Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường Chính trị tỉnh Gia Lai được xác định như sau:  

        a. Vị trí, chức năng:

        Trường Chính trị tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

        Trường Chính trị tỉnh Gia Lai có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận Chính trị - Hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

         b. Nhiệm vụ:

         1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

         2- Đào tạo trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

        3- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn nghiệp vụ  của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

         4- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

         5- Đào tạo Tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

        6- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.

         7- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệp thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

         8. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 
         2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:  
 

Cơ cấu tổ chức
 

Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng

Có 4 khoa và 3 phòng như sau:

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
(bao gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).


- Khoa Xây dựng Đảng 
(bao gồm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng Việt Nam).


- Khoa Dân vận (bao gồm: Dân vận, Kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo và quản lý).

- Khoa Nhà nước và pháp luật.

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.
 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai