You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
A. Các khoa

1 Vị trí

     Khoa là đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia quản lý, rèn luyện học viên theo qui chế của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ của khoa

    + Tổ chức thực hiện nội dung chương trình, tổ chức biên soạn các bài giảng, nghiên cứu các tài liệu phục vụ giảng dạy của các phần học do khoa phụ trách.

    + Tổ chức thực hiện tốt các khâu của quá trình giảng dạy theo qui chế của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chi Minh.

    + Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học của khoa đã được duyệt và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học của trường.

    + Thường xuyên tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của từng giảng viên trong khoa.

    + Đề xuất kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của khoa (đề tài, địa điểm thời gian), nghiệm thu sơ bộ tại khoa, trình Hội đồng khoa học nghiệm thu chính thức; sau khi đề tài được nghiệm thu Hội đồng khoa học báo cáo BGH, khoa tiến hành áp dụng vào quá trình giảng dạy và chuyển cho phòng NCKH-TT-TL lưu, phát hành.

    + Tổ chức sinh hoạt trao đổi ở khoa những vấn đề còn vướng mắc trong các phần học do khoa phụ trách và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên trong khoa.

    + Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao, chống lãng phí, thất thoát hư hỏng. Nếu làm mất hoặc hư hỏng do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

    + Kết thúc môn học các lớp mở lại các huyện - thị xã, thành phố đại diện của khoa chủ trì cùng với giáo viên chủ nhiệm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) tổ chức rút kinh nghiệm tại lớp, đánh giá kết quả bước đầu môn học, xét điều kiện thi, kiểm tra môn học đó và đóng góp ý kiến cho giảng viên tham gia giảng dạy, sau khi rút kinh nghiệm xong khoa gửi biên bản và tất cả bài kiểm tra, bảng điểm cho phòng Đào tạo nếu chưa đầy đủ sẽ chưa tổ chức thi; phần góp ý cho giảng viên do giáo viên chủ nhiệm chủ trì và phối hợp với các TTBDCT huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bằng phiếu hoặc ghi biên bản. Các lớp tại trường do đại diện BGH chủ trì cùng với phòng Đào tạo, khoa và giáo viên chủ nhiệm đảm nhận, báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách nội dung để BGH tổ chức rút kinh nghiệm toàn khôi nội dung.

    + Thông báo tình hình lớp học và những vấn đề có liên quan đến lớp học tại buổi giao ban cơ quan tuần gần nhất.

    + Khoa chuẩn bị đáp án gửi phòng Đào tạo khi nhận bài thi, kiểm tra, tiến hành chấm xong bài thi, bài kiểm tra không quá 4 tuần kể từ ngày thi, kiểm tra; báo kết quả điểm cho phòng Đào tạo.

    + Tất cả giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

    + Trực tiếp mời, đón tiếp, giới thiệu và thanh toán tiền giảng bài chấm bài, đối với giảng viên ngoài trường được mời giảng các bài do khoa phụ trách (khoa chủ động mời, làm giấy đề nghị phòng Đào tạo xác nhận, phòng Tổ chức-Hành chính- Quản trị thanh toán); khoa gửi tiền cho giáo viên. Nếu tất cả giáo viên trong khoa đều đi công tác ngoài trường thì báo cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc đón tiếp, giới thiệu và thanh toán tiền giảng chậm nhất là 01 ngày trước khi giảng viên kết thúc bài giảng.

    + Trực tiếp tham gia theo dõi, quản lý các lớp học trong thời gian khoa giảng dạy

    + Thực hiện đúng thời gian lên lớp do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nhà trường qui định.

    + Thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết công tác quý, 06 tháng, cả năm bằng văn bản lên BGH theo nội dung và thời gian quy định.

    + Đối với những giảng viên giảng dạy chưa đạt yêu cầu khoa có kế hoạch giúp đỡ cho giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy. Khi giảng dạy đạt yêu cầu khoa đề nghị HĐKH xem xét, kết luận chính thức bằng văn bản, đề nghị BGH xem xét, quyết định cho giảng dạy.

    + Thực hiện tốt các quy định khác có liên quan.

B. Các phòng

1. vị trí

    Phòng là đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường có chức năng tham mưu giúp BGH quyết định tổ chức, quản lý mọi hoạt động của nhà trường, bảo đảm nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Nhiệm vụ của các phòng

2.1. Phòng Đào tạo

    - Giúp BGH xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và cho mỗi khoá học theo kế hoạch tỉnh giao, kế hoạch của nhà trường và nội dung chương trình của Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

    - Có kế hoạch khảo sát nắm vững số lượng và chất lượng đối tượng đã đào tạo, bồi dưỡng.

    - Thực hiện công tác chiêu sinh đúng quy chế của các Học viện các trường có liên quan.

    - Tổ chức tiếp nhận học viên đến trường tổ chức bô máy quản lý lớp trước và sau khi khai giảng phổ biến học lập nội quy quy chế chính sách, tổ chức cho lớp thảo luận quán triệt và quản lý chặt chẽ học viên trong suốt khoá học.

    - Quản lý hồ sơ học viên, cùng với giáo viên chủ nhiệm và BGH nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên.

    - Theo dõi chặt chẽ giờ giảng của khối nội dung tham mưu cho BGH điều chỉnh nội dung chương trình và thời gian của từng phân học theo quy định và tình hình cụ thể của nhà trường.

    - Tổ chức các kỳ thi cho các lớp học và chuẩn bị các điều kiện cân thiết để trình Hội đồng xét tốt nghiệp. Tổ chức cho học viên thi bổ sung thi lại các phần học vào cuối mỗi khóa học khi đủ điều kiện theo quy định.

    - Tổ chức giao bài thi, kiểm tra kết thúc phần học môn học cho các khoa chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày thi, kiểm tra phần học đó.

    - Phối hợp với các khoa (và các TTBDCT huyện, thị xã, thành phố nếu có lớp), tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng phần học, kỳ học và báo cáo bằng văn bản sau mỗi kỳ học lên BGH.

    - Theo dõi các giảng viên mời các lớp hợp đồng một cách chặt chẽ.

    - Giúp BGH làm báo cáo tổng kết các lớp học, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và các báo cáo khác có liên quan về công tác đào lạo, bồi dưỡng lên các cơ quan cấp trên.

    - Xác nhận danh sách học viên các lớp, giảng viên mời giảng để phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị thanh quyết toán chính xác, kịp thời theo quy định.

    - Căn cứ theo kế hoạch lịch học tập, quy chế tổng hợp giờ giảng hàng năm của giảng viên sau đó chuyển cho phòng Tổ chức-hành chính - Quản trị tính toán và làm việc với các cơ quan ban, ngành của tỉnh có liên quan giải quyết theo chế độ hiện hành.

    - Kiểm tra kỹ nội dung chứng chỉ, bằng tốt nghiệp trước khi trao cho học viên, việc điều chỉnh lại chứng chỉ bằng tốt nghiệp do sai sót của phòng Đào tạo được giải quyết ngay khi phát hiện trong lễ bế giảng.

    - Cấp trả lại chứng chỉ bằng tốt nghiệp cho học viên vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng với ngày nghỉ thì khuyển sang ngày liền kề.

    - Kết thúc phân học, môn học cuối khóa, tổ chức phân công học viên viết tiểu luận theo quy định; học viên thi lại các môn, sau khi tổ chức thi lại, nếu kết quả thi lại không đạt yêu cầu thì không được viết tiểu luận cuối khoá.
    - Thực hiện tốt các quy định khác có liên quan.

2.2. Phòng Nghiên cứu khoa học -  Thông tin - Tư liệu

    Tham mưu, giúp Ban giám hiệu giải quyết các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

    - Có kế hoạch bảo quản sưu tầm tài liệu ở các đơn vị địa phương và cơ sở, các tài liệu, các sách báo phục vụ cho dạy và học.

    - Tổ chức quản lý và giới thiệu các loại tài liệu để khai thác sử dụng thật sự có hiệu quả.

    - Sắp xếp các tài liệu theo phích về từng nội dung, từng tác giả.

    - Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tốt thư viện phòng đọc và kho thư viện.

    - Phục vụ kịp thời báo chí tổ chức phòng đọc và giới thiệu tư liệu cho giảng viên và học viên, thông tin kịp thời những tài liệu có liên quan đến nội dung giảng dạy, học tập và quản lý cua nhà trường.

    - Sao chép các tài liệu lưu trữ của nhà trường khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng và lưu trữ các tài liệu được phép sử dụng của trường cho mượn đọc tại chỗ và trả lại tại phòng đọc.

    - In ấn các tài liệu phục vụ cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Ban giám hiệu.

    - Quản lý, giới thiệu các bài tiểu luận của các lớp học (Không cho học viên mượn các tài liệu tiểu luận để sao chép nếu học viên có nhu cầu thì nghiên cứu đọc tại phòng đọc.)

    - Quản lý, tổ chức, hướng dẫn khai thác sử dụng có hiệu quả các loại tài sản được giao và mạng Internet của nhà trường.

    - Tổng hợp và đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh trình Hội đồng Khoa học nhà trường xem xét, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiến hành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng, hoàn chỉnh hồ sơ để thanh quyết toán đúng thủ tục thời gian qui định.

    - Những đề tài khoa học không đảm bảo tiến độ, (nếu quá thời gian 01tháng theo quy định mà không có lí do chính đáng sẽ không được nghiệm thu).

    - Tổng hợp, lưu trữ và lưu hành nội bộ các đề tài khoa học đã đã được đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu để các đối tượng có nhu cầu nghiên cứu tham khảo

    - Giúp Ban giám hiệu một số công việc cụ thể được phân công.

2.3. Phong Tổ chức - Hành chính - quản  trị

    - Tham mưu, giúp Ban giám hiệu thực hiện công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo dúng quy định.

    - Tham mưu, giúp Ban giám hiệu giải quyết các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

    - Hàng năm có kế hoạch kiểm kê, đánh giá việc quản lý, sử dụng các loại tài sản của nhà trường theo quy định hiện hành.

    - Tổ chức việc quản lý, mua sắm, tu bổ và bố trí sử dụng hợp lý tiết kiệm toàn bộ tài sản của nhà trường nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để nhà trường hoạt động có hiệu quả theo đúng nguyên tắc, chế độ hiện hành và tránh lãng phí thất thoát tài sản cơ quan.

    - Tổ chức và có những biện pháp cụ thể đảm bảo các hoạt động như:

    + Quản lý chặt chẽ thu, chi đúng qui định hiện hành, thanh quyết toán kịp thời và báo cáo thu, chi 6 tháng, cuối năm; trên cơ sở đó đề nghị điều chỉnh các mục ngân sách đã phân bổ.

    + Thường xuyên kiểm tra nhà ăn về chất lượng phức vụ nhất là đảm bão vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người ăn của các lớp học.

    + Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm lo sức khoẻ cho cán bộ viên chức và học viên để đảm bảo công tác và học tập.

    + Làm tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tốt tài sàn của nhà trường.

    + Đề xuất mua trồng chăm sóc các loại cây cảnh, cây ăn trái vả đảm bảo mỹ quan của nhà trường, sử dụng điện, nước tiết kiệm an toàn.

    + Tổ chức tiếp tân khánh tiết, trang trí khai bế giảng các lớp học các ngày lễ ngày tết tổng kết, ... theo yêu cầu của từng nội dung công việc.

    + Các tập thể cá nhân đến liên hệ công tác với trường đều phải thông qua phòng Tổ chức- Hành chính - Quản trị để sắp xếp lịch làm việc.

    + Quản lí công văn đi và đến theo đúng quy đỉnh. Bảo vệ các tài liệu lưu trữ của trường, giữ gìn bí mật.

    + Tổ chức công tác văn thư một cách khoa học để phục vụ tốt công tác lãnh đạo điều hành trong nhà trường.

    + Cùng với BCH công đoàn và các khoa, phòng sử dụng, khai thác tốt tài sản cơ quan.

    + Đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức sắp xếp nơi lảm việc của cán bộ, viên chức và chỗ ở học viên. Cùng với BCHCĐ chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức trong cơ quan.

    + Bảo quản tài sản, kho tàng, phương tiện giao thông... đúng nguyên tắc chống hoả hoạn, mối mọt, mục nát.

    + Làm các loại giấy mời, công văn, báo cáo liên quan đến công tác chung của nhà trường.

    + Phối hợp cùng với các phòng, khoa có liên quan thanh toán đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ cho học viên; báo cáo viên, giảng viên thỉnh giảng; quản lý chặt chẽ tài sản, đảm bảo vệ sinh và trật tự kí túc xá thu hồi bảo quản. làm đứt điểm từng đợt giúp cho cuối khoá thanh quyết toán nhanh gọn.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai