MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI HIỆN NAY
Ngày đăng: 01/12/2020
ThS. Nguyễn Thị Bình
Khoa lý luận cơ sở
 
...
CÔNG TÁC TỔNG KẾT THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 05/11/2020

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Ngày đăng: 25/08/2020
    Tóm tắt:
    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta.
SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Ngày đăng: 04/05/2020
                                TS. Nguyễn Thái Bình
     ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐĂKĐOA, TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 12/03/2020
ThS. Vũ Thị Thảo
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
     Tóm tắt: Xã Hà Đông...
Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác thi đua khen thưởng
Ngày đăng: 06/02/2020
 
                               ...
Những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của địa phương tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 06/02/2020
              TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng
         Trường Chính trị tỉnh Gia Lai;  <...
Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 26/11/2018
                                                      ...
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai hiện nay.
Ngày đăng: 26/11/2018
                                                     ...
CÔN ĐẢO – TRƯỜNG HỌC LỚN CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU
Ngày đăng: 01/11/2018
ThS.Lê Thị Tình
Khoa NN-PL
 
     Tôi đặt bút viết những dòng này sau khi vừa kết thúc chuyến hành trình bốn ngày ba đêm...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 13/07/2018
TS. Nguyễn Thái Bình  
TUV-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
 
1. Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng
Ở nước ta, ứng...
CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH THÔNG QUA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 22/06/2018
TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
CN. Trịnh Thị Thu Hiền – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh


...
Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 17/05/2018
TS. Nguyễn Thái Bình*
 
      Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp...
Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 20/03/2018
                                            TS. Nguyễn Thái Bình*
Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam
Ngày đăng: 14/03/2018
TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh
CN. Trịnh Thị Thu Hiền – Giảng viên Trường chính trị tỉnh
 
Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày đăng: 05/01/2018
    TS. Nguyễn Thái Bình
Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Gia Lai
Trịnh Thị Thu Hiền
Giảng viên Trường Chính...
Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 22/11/2017
ThS. Lê Thị Thùy Dương
CN. Phan Thị Vân
Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
    ...
Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 08/11/2017

ThS. Nguyễn Thị Hoa Phượng

ThS. Cao Thị Vân Anh

     Quản...
HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày đăng: 30/10/2017
- Giảng viên: Lê Huỳnh Lai.
- Giảng viên: Ngô Tùng Lâm
- Đơn vị: Phòng NCKH-TT-TL
     ...
Một số vấn đề đặt ra đối với nhân viên văn phòng cấp ủy xã IaKrêl và IaDin trên địa bàn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 27/10/2017
Ths. Cao Thị Vân Anh
                      ...
TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII
Ngày đăng: 16/03/2017
Phạm Thị Nhâm Anh
Khoa Nhà nước – Pháp luật
 
      Báo cáo chính...
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TÍCH CỰC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII
Ngày đăng: 16/03/2017
Trịnh Thị Thu Hiền
Khoa Nhà nước và pháp luật
    
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ: ...
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đáp ứng nhu cầu công việc
Ngày đăng: 03/03/2017
Lê Huỳnh Lai – Phòng NC KH-TT-TL
 
      Bồi dưỡng công chức là nội dung quan trọng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay...
KẾT QUẢ TỪ HỘI THI HỌC VIÊN GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LÝ LUẬN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY
Ngày đăng: 18/01/2017
    ThS. Nguyễn Anh Trạng
    
     Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22 tháng...
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
Ngày đăng: 27/09/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
      Đại hội XII của Đảng nhận định: &ldquo...
PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN TRIẾT HỌC MÁC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
Ngày đăng: 26/09/2016
                   Lê Thị Thùy Dương
            ...
MẤY LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐỘC LẬP DÂN TỘC” VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Ngày đăng: 19/09/2016
Phan Thị Vân
                          ...
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TRÀO LƯU XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngày đăng: 19/09/2016
Ths. Dương Trung Kiên

     Trào lưu xã hội dân chủ hay còn gọi là chủ nghĩa dân chủ xã hội là trào lưu...
Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”
Ngày đăng: 19/08/2016
      Chiều ngày 19/8, khoa lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong...
Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016
Ngày đăng: 14/06/2016
PHÁT BIỂU KHAI MẠC
CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016
(ngày 13 tháng 6...
MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN: KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ (2016-2021)
Ngày đăng: 22/05/2016
         
TS. Nguyễn Thái Bình- TUV, HT trường Chính trị tỉnh
 
         Với ý đồ chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 15/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình- TUV-Hiệu trưởng
 
     Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, có vai trò rất...
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai ( giai đoạn 2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ (giai đoạn 2016-2021)
Ngày đăng: 09/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình –TUV- Hiệu trưởng
 
      Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên...
PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (bài 2)
Ngày đăng: 03/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị tỉnh
 
     1. Phê phán các quan điểm phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh...
PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng: 28/01/2016
                                         TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị...
BỔN CỦ SOẠN LẠI “KHI PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”
Ngày đăng: 18/01/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
     Cứ gần đến các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt trong thời điểm chúng...
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 05/01/2016
 
TS. Nguyễn Thái Bình –TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị
ThS. Ngô Thị Thu Hồng – Giảng viên Khoa Nhà nước & Pháp luật
 
Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 20/10/2015
TS. Nguyễn Thái Bình
 
     Là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị đóng góp tích cực vào việc...
Bài phát biểu khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 28/09/2015
(khóa 35 tại trường,  ngày 28/9/2015)

 
                 Kính thưa:     ...
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Ngày đăng: 02/06/2015
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Ngày đăng: 02/06/2015
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Mấy nhận xét góp ý vào dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự
Ngày đăng: 07/04/2015
          TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị
          CN. Trịnh Thị Thu...
Thông báo về việc biên soạn Tài liệu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Ngày đăng: 02/04/2015
Về việc biên soạn Tài liệu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 24/03/2015

Một số giải pháp phát triển phong trào đoàn ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 20/03/2015
V