HỒ CHÍ MINH VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954)
Ngày đăng: 06/05/2022
        Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", mà còn là nhà...
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 21/06/2021
   Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, trang thông tin điện tử (website) nói chung là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI HIỆN NAY
Ngày đăng: 01/12/2020
     1. Đặt vấn đề:
    Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin...
CÔNG TÁC TỔNG KẾT THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 05/11/2020

     Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi lý luận cách mạng là ánh sáng soi đường, là ngọn cờ tập hợp lực lượng cách mạng, là cơ sở của những...

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Ngày đăng: 25/08/2020
 Tóm tắt:
    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn...
SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Ngày đăng: 04/05/2020
    Tư tưởng Hồ Chí Minh là "Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐĂKĐOA, TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 12/03/2020
   Tóm tắt: Xã Hà Đông thuộc huyện Đăk Đoa của tỉnh Gia Lai là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn với 5.216 khẩu, 961 hộ trong đó 99,9% là người Bah Nar  và 95% theo đạo Công giáo. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh...
Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác thi đua khen thưởng
Ngày đăng: 06/02/2020
 
                               ...
Những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của địa phương tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 06/02/2020
           
Kính thưa:…………………………………...
Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 26/11/2018
                                                      ...
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai hiện nay.
Ngày đăng: 26/11/2018
   Nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Những năm qua, xã An Thành đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp...
CÔN ĐẢO – TRƯỜNG HỌC LỚN CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU
Ngày đăng: 01/11/2018
   Tôi đặt bút viết những dòng này sau khi vừa kết thúc chuyến hành trình bốn ngày ba đêm về với Côn Đảo – Miền đất thiêng, báu vật của tổ quốc, là nơi anh hùng và bất diệt, là trường học lớn với thế hệ hôm...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 13/07/2018
   1. Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng
   Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh...
CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH THÔNG QUA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 22/06/2018
 
   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu...
Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 17/05/2018
 
   Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư...
Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 20/03/2018
   Giảng  dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ...
Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam
Ngày đăng: 14/03/2018
Trong những năm gần đây, internet được xem là phương tiện truyền thông có tốc độ phát triển một cách mạnh mẽ và chiếm vị trí hàng đầu trong các phương tiện cung cấp thông tin (so với truyền...
Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày đăng: 05/01/2018
     Tóm tắt: Internet đã và đang trở thành công cụ kết nối mang tính ưu việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, với những thủ đoạn ngày...
Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 22/11/2017
 
     “Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” (1)
Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 08/11/2017

     Quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói riêng là công việc bình thường của mọi nhà nước, trong đó có Nhà nước cộng...

HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày đăng: 30/10/2017
   Hiện nay trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước vấn đề soạn thảo và quản lý văn bản của cơ quan là một vấn đề hết sức quan trọng và cần được quan tâm một cách đúng mức. Văn bản vừa là nguồn pháp...
Một số vấn đề đặt ra đối với nhân viên văn phòng cấp ủy xã IaKrêl và IaDin trên địa bàn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 27/10/2017
     Việc thiếu hụt nhân viên làm việc ở văn phòng cấp ủy là do chúng ta chưa có chính sách phù hợp. Hiện tại chức danh văn phòng đảng ủy vẫn chỉ là chức danh không chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc làm...
TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII
Ngày đăng: 16/03/2017
    Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới đã...
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TÍCH CỰC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII
Ngày đăng: 16/03/2017
   Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển...
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đáp ứng nhu cầu công việc
Ngày đăng: 03/03/2017
    Bồi dưỡng công chức là nội dung quan trọng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, nhất là trong giai đoạn cải cách hành chính nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng...
KẾT QUẢ TỪ HỘI THI HỌC VIÊN GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LÝ LUẬN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY
Ngày đăng: 18/01/2017
   Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn về tổ chức Hội thi học viên học...
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
Ngày đăng: 27/09/2016
    Đại hội XII của Đảng nhận định: “Bốn nguy cơ mà Hội đại nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp...
PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN TRIẾT HỌC MÁC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
Ngày đăng: 26/09/2016
                   Lê Thị Thùy Dương
            ...
MẤY LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐỘC LẬP DÂN TỘC” VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Ngày đăng: 19/09/2016
   Với quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, sau gần mười năm qua nhiều châu lục, tìm hiểu chủ nghĩa thực dân, đế quốc cả ở “chính quốc” và thuộc...
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TRÀO LƯU XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngày đăng: 19/09/2016
Ths. Dương Trung Kiên

     Trào lưu xã hội dân chủ hay còn gọi là chủ nghĩa dân chủ xã hội là trào lưu...
Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”
Ngày đăng: 19/08/2016
      Chiều ngày 19/8, khoa lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong...
Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016
Ngày đăng: 14/06/2016
PHÁT BIỂU KHAI MẠC
CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016
(ngày 13 tháng 6...
MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN: KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ (2016-2021)
Ngày đăng: 22/05/2016
         
TS. Nguyễn Thái Bình- TUV, HT trường Chính trị tỉnh
 
         Với ý đồ chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 15/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình- TUV-Hiệu trưởng
 
     Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, có vai trò rất...
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai ( giai đoạn 2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ (giai đoạn 2016-2021)
Ngày đăng: 09/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình –TUV- Hiệu trưởng
 
      Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên...
PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (bài 2)
Ngày đăng: 03/03/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị tỉnh
 
     1. Phê phán các quan điểm phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh...
PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng: 28/01/2016
                                         TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị...
BỔN CỦ SOẠN LẠI “KHI PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”
Ngày đăng: 18/01/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
     Cứ gần đến các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt trong thời điểm chúng...
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 05/01/2016
 
TS. Nguyễn Thái Bình –TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị
ThS. Ngô Thị Thu Hồng – Giảng viên Khoa Nhà nước & Pháp luật
 
Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 20/10/2015
TS. Nguyễn Thái Bình
 
     Là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị đóng góp tích cực vào việc...
Bài phát biểu khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 28/09/2015
(khóa 35 tại trường,  ngày 28/9/2015)
                 Kính thưa:         - Quý vị đại biểu;
   ...
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Ngày đăng: 02/06/2015
Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015
Mấy nhận xét góp ý vào dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự
Ngày đăng: 07/04/2015
          TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị
          CN. Trịnh Thị Thu...
Thông báo về việc biên soạn Tài liệu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Ngày đăng: 02/04/2015
Về việc biên soạn Tài liệu bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 24/03/2015

    Lý tưởng giáo dục cho thanh niên là lý tưởng độc  lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tức là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác – Lênin. Bồi dưỡng thế hệ thanh niên...

Một số giải pháp phát triển phong trào đoàn ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 20/03/2015
 
     Khi nói về Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn; là nền tảng đoàn kết, tập hợp thanh niên; là người đại diện quyền lợi...
Mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học cấp trường năm 2015
Ngày đăng: 04/03/2015
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịnh Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2015), trường Chính trị tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường vào ngày 18/5/2015.

         ...
ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI NĂM 2015
Ngày đăng: 03/03/2015
ThS Đỗ Văn Hòa
Trưởng phòng NCKH-TT-TL
          Có thể nói, công tác đào...
Đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua dạy tốt, học tập tốt, công tác tốt, quản lý tốt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2015 và giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng: 09/02/2015
(Bài phát biểu của TS. Nguyễn Thái Bình – TUV-Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ...
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẢNG, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG - HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2015)
Ngày đăng: 06/02/2015

    Thực hiện tốt vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên - một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Nâng cao hiệu quả trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 06/02/2015
ThS  Dương Trung Kiên
Khoa Lý Luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
          Công tác chủ nhiệm...
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta
Ngày đăng: 26/01/2015
Lê Văn Hòa
Trưởng khoa Dân Vận
 
      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kiện cực kỳ trọng đại trong lịch...
BÀI DIỄN VĂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA 49 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 25/01/2015
BÀI DIỄN VĂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA 49 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
...
Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho học viên
Ngày đăng: 17/12/2014
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CHO HỌC VIÊN
Vũ Thị Thanh Thúy
Phòng TC-HC-QT
       ...
Vận dụng phương châm lý luận gắn với thực tế trong giảng dạy và học tập ở các trường chính trị tỉnh
Ngày đăng: 17/12/2014
VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
 
   Hoàng Đức Vọng
 
...
Sự cần thiết của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh gia lai
Ngày đăng: 17/12/2014
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Phạm Thị Nhâm Anh
ĐỔI MỚI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 20/11/2014
ĐỔI MỚI Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI -
NHÌN TỪ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
ThS Đỗ Văn Hòa
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên mật trận lý luận trong tình hình mới hiện nay
Ngày đăng: 05/11/2014
Việc nghiên cứu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là đòi hỏi có tầm quan trọng hàng đầu, đặc biệt  trong bối cảnh trong nước và thế giới hiện nay đang có những biểu...
Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai tại lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị -Hành chính khóa 27 ngày 13 tháng 10 năm 2014
Ngày đăng: 13/10/2014
     TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TẠI LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -HÀNH CHÍNH KHÓA 27 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2014

Kỷ niệm 69 năm Quốc khách nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh những giá trị vững bền
Ngày đăng: 27/08/2014
Lê Văn Hòa : Trưởng khoa Dân Vận
          Bản tuyên ngôn lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là kết quả tuyệt vời của trí tuệ...
Mấy kinh nghiệm về nghiên cứu và học tập Chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình trung cấp Lý luận Chính trị
Ngày đăng: 21/08/2014
TS. Nguyễn Thái Bình
                            ...
Bài học Cách mạng tháng Tám và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay
Ngày đăng: 29/07/2014
     Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục vạn nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước nhân dân ta và thế giới:...
Sử dụng phương tiện trong đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 15/07/2014
Giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có tính chất quyết định trong việc đào tạo, bồi dưỡng tri thức lý luận cho cán bộ, đảng viên. Hiện nay cùng vơ...
“Cách viết”- Kim chỉ nam của người làm báo cách mạng Việt Nam
Ngày đăng: 19/06/2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là một nhà báo lỗi lạc. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo, có những quan điểm rõ ràng, cụ...
Đồng chí Trần Phú, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ngày đăng: 15/05/2014
Tháng 10/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và nhất trí thông qua Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú dự thảo. Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Phú được bầu làm...
Tổng Bí Thư Trần Phú- Người Dự Thảo Luận Cương
Ngày đăng: 14/05/2014
Trần Phú - Từ nơi sinh đến cách mạng Việt Nam
Ngày đăng: 08/05/2014
Thế kỷ XX, dân tộc ta chứng kiến những sự kiện xảy ra dồn dập và tác động đến những thay đổi lớn của lịch sử đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo nhân dân ta làm nên cách mạng tháng...
Xây dựng ý thức tự học cho học viên...
Ngày đăng: 07/05/2014

Những điểm mới trong Hiến Pháp bổ sung, sửa đổi...
Ngày đăng: 24/04/2014

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (NĂM 2013) CẦN QUÁN TRIỆT KHI GIẢNG DẠY BÀI “ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm ngày 20.11
Ngày đăng: 07/12/2013
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh...
Nghe nói chuyện chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
Ngày đăng: 21/05/2013
(GLO)- Chiều 20-5, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghe nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu...

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai