ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẢNG, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG - HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2015)

06/02/2015

ThS Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng Đào tạo

 

Thực hiện tốt vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên - một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đánh giá - sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giúp xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”. Untitled-(1).png

 

 

Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đảng bộ, Ban giám hiệu Trường Chính trị đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là số cán bộ, giảng viên  trẻ, hoặc mới về đơn vị công tác. Các chi bộ và các khoa, phòng trực thuộc thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức, đặc biệt là đảng viên phát huy năng lực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, tích cực chủ động tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến, áp dụng hiệu quả vào công tác. Các chi ủy, chi bộ cũng đã chấp hành nghiêm việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, duy trì khá đều sinh hoạt định kỳ với nội dung và trình tự sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Qua sinh hoạt, các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn bó, sẻ chia, tình thân ái đồng chí đồng đội. Đảng bộ và các Chi bộ đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc và chân thành. Thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, các chi bộ đã coi phê bình và tự phê bình là thứ vũ khí sắc bén giúp chi bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện, sửa chữa sai lầm khuyết điểm. Bên cạnh đó, các chi bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú sớm trở thành đảng viên; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát; chỉ đạo công đoàn, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, ngày truyền thống của công đoàn, đoàn thanh niên… tạo không khí thi đua sôi nổi; coi đây là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các mặt công tác, phong trào của nhà trường.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm ảnh hưởng đến hoạt động của chi bộ cần sớm khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Cụ thể là một số cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có lúc thực hiện chưa nghiêm, còn tư tưởng ngại va chạm, sợ đấu tranh sẽ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân dẫn đến giảm sút sức chiến đấu; tư tưởng bình quân chủ nghĩa chưa được khắc phục triệt để. Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc  còn mang tính hình thức, chưa sâu, thiếu nhạy bén; chưa kịp thời bổ sung những nội dung nghị quyết của Đảng vào trong giáo án giảng dạy; việc nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng ở cơ sở chưa kịp thời; nề nếp và chất lượng sinh hoạt đảng  chưa nghiêm, nội dung sinh hoạt đảng chưa thật đổi mới; việc chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội chưa sâu sát, kịp thời nên hoạt động còn nặng về hình thức, chất lượng hạn chế. Các tổ chức đoàn thể chưa thực sự chủ động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Đảng ủy, BGH nhà trường  đã chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

 

Một là, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổ chức đảng không thể trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng thấp, có một bộ phận yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Do đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về mục đích, lý tưởng của Đảng, về phẩm chất đạo đức, tư cách người đảng viên cộng sản qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt coi trọng và tổ chức tốt việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên qua thực tiễn công tác và sinh hoạt đảng, qua gương người tốt việc tốt trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước những tiêu cực của xã hội; thông tin về những biểu hiện và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để cán bộ, đảng viên chủ động phòng ngừa, phát hiện, phê  phán, đấu tranh. Chủ động tạo dư luận trong đơn vị để phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, đạo đức, tư cách đảng viên.

 

Tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực và quan hệ xã hội, gắn kết chặt chẽ công tác quản lý đảng viên với quản lý cán bộ, giữa quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

 

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nâng cao chất lượng nghị quyết của chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực tập trung lãnh đạo các vấn đề trọng tâm, trọng yếu của cơ quan, đơn vị; tránh việc ra nghị quyết một cách tràn lan, nội dung nghị quyết của cấp dưới cũng giống như nội dung nghị quyết của cấp trên. Đặc biệt coi trọng công tác tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo cho việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy chi bộ thực sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Chi ủy, nhất là bí thư chi bộ thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc trong cơ quan, đơn vị, chi bộ mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Thực hành rộng rãi dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm cho các quyền của đảng viên được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đắn và đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình coi đó là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là biện pháp tích cực để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

 

Ba là, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà hạt nhân là đồng chí bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp rất quan trọng. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa trong trường là những người có trách nhiệm cao nhất trong xây dựng Đảng và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà đặc biệt là của các đồng chí  đứng đầu trong các tổ chức nhà trường vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Nếu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Kịp thời nêu gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng sức chiến đấu bảo đảm sự kế thừa của Đảng. Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng, một mặt chi bộ chủ động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, nguồn phong phú thì tổ chức đảng càng có điều kiện lựa chọn kỹ càng, chất lượng nguồn tốt sẽ cho những đảng viên có chất lượng cao. Mặt khác, phải xem xét kỹ động cơ, mục đích của người xin vào Đảng để kịp thời giúp đỡ quần chúng đủ điều kiện sớm trở thành đảng viên, đồng thời phải thực hiện đúng tiêu chuẩn xét kết nạp đảng và các thủ tục, quy trình trong công tác kết nạp đảng theo quy định của Trung ương.

 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi như không lãnh đạo. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành kỷ cương kỷ luật, tác phong trong công tác, trong quan hệ giao tiếp… Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.

 

Sáu là, chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao đời sống cho cạn bộ, công chức, viên chức nhà trường.  Xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Nhà trường đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Vừa tổ chức học tập trung tại trường, vừa mở các lớp tại chức ở các huyện, thị và mở các lớp liên kết với các Học viện, các trường trong khu vực. Trong những năm gần đây lãnh đạo nhà trường đã rất chú trọng cho cán bộ ,viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị - hành chính. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Với quan điểm tạo điều kiện để mọi cán bộ, viên chức của Trường phát huy tối đa năng lực của mình, giải quyết hài hoà giữa nghĩa vụ lao động với quyền lợi lao động, những năm gần đây, quy mô đào tạo có sự phát triển, đời sống của cán bộ, viên chức cũng được cải thiện cơ bản. Để đảm bảo dân chủ, công bằng trong việc giải quyết việc làm với thu nhập, Nhà trường xem xét, điều chỉnh về chế độ làm thêm giờ, vượt giờ chuẩn, phúc lợi, dịch vụ đời sống, vv ... do đó đời sống của cán bộ, viên chức từng bước được cải thiện.

 

Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là ở ý thức tự thân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các đảng viên. Xây dựng một tập thể trong nhà trường luôn đoàn kết, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị để xứng đáng là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh vừa là nhiệm vụ chính trị rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai