Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

17/05/2018
TS. Nguyễn Thái Bình*
 
      Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm  đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Qua đó, giúp cho  cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở  nắm được những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Giúp học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.


 
       Nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn và giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khẳng định lấy đó làm nển  tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của dân tộc. Gía trị và sức sống của một chủ nghĩa hay học thuyết, lý luận không chỉ phụ thuộc bởi chính nội dung, bản chất của nó mà còn phụ thuộc vào việc nghiên cứu, truyền bá, giáo dục cho các đối tượng trong xã hội. Chính vì vậy Đảng và Nhà nuốc ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc nghiên cứu giảng dạy, học tập lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường chính trị nói chung và hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng. Nhờ đó chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đó vẫn tồn tại những hạn chế cần được xem xét, đánh giá nghiêm túc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị còn lạc hậu”. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục yêu cầu “…đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”…. “Tiếp tục đổi mới hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dướng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”.
 
      Trường chính trị tỉnh Gia Lái là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh uỷ.  Với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh uỷ, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
 
      Chính vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường, những kết quả đã đạt được của nhà trường sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Gia Lai .
 

        Trong những năm qua, nhà trường đã tích cực đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng về gảng dạy các môn lý luận chính trị-hành chính, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà trường đã kịp thời đổi mới, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng. Ban giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả khâu đột phá nội dung gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, chất lượng giảng dạy đã đem lại kết quả cụ thể, thiết thực. Các giảng viên đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới nội dung các chuyên đề, bài giảng, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và cập nhật tri thức mới. Đồng thời vận dụng có kết quả một số phương pháp dạy học tích cực trong mỗi bài giảng như gợi mở nêu vấn đề, phát vấn, thảo luận ngắn, test, định hướng chỉ đạo tự học, nghiên cứu cho học viên; đã chú trọng cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, tăng cường liên hệ, vận dụng thực tiễn sát với chức trách, nhiệm vụ mà người học đảm nhiệm sau khi ra trường theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng; việc ra đề thi, đánh giá kết quả học tập của học viên đã chú trọng kết hợp giữa yêu cầu nắm vững kiến thức với yêu cầu tính sáng tạo; tích cực sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng… Nhờ đó đã góp phần tạo nên những sản phẩm đẩu ra là những học viên tốt nghiệp có bản lính chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức toàn diện và chuyên sâu, năng lực thực hành khá, có khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
                Tuy nhiên, trong những năm qua, kết quả của việc đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị-hành chính, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nhà trường chưa thật mạnh mẽ, có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ của nhà trường đặt ra ở mỗi khoa, từng giảng viên. Việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị-hành chính, tư tưởng Hồ Chí Minh có mặt còn hạn chế trong việc phát huy tính tích cực, tự giác của người học, trong công tác đánh giá kết quả học tập của học viên. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác và dạy học nêu vấn đề còn ít và hiệu quả chưa cao. Việc kết hợp nhuần nhiễn giữa phương pháp và phương tiện còn chưa tốt dẫn tới có biểu hiện quá lạm dụng phương tiện dạy học nên vai trò chủ đạo của người giảng viên như người thiết kế, truyền dẫn, kích thích tư duy, tư tưởng, trau dồi đạo đức, truyền thụ kinh nghiệm cho học viên còn hạn chế. Vì vậy, trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần kịp thời khắc phục những hạn chế đó. Đổi mới giảng dạy nói chung giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng không phải là công việc chỉ được đặt ra sau mỗi kỳ Đại hội Đảng. Nhưng vận dụng quan điểm của Đảng trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc vào nghiên cứu, giảng dạy là rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là trong giảng dạy là phải luôn làm tốt mối quan hệ giữa lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối quan điểm của Đảng, chỉ rõ sự trung thành và sáng tạo, phát  triển lý luận của Đảng trên cơ sở thực tiễn Việt Nam. Mặt khác phải định hướng vận dụng sát với thực tiễn thế giới, Việt Nam và thực tiễn địa phương Gia Lai.  Đổi mới giảng dạy không chỉ là bổ sung, cập nhật đường lối, quan điểm, chính sách pháp luật …của Đảng và Nhà nước ta trong các văn kiện của Đảng vào bài giảng, vào giáo trình, tài liệu phục vụ dạy học, mặc dù đây là công việc thường xuyên , nhưng sau mỗi kỳ Đại hội Đảng thì càng phải chú trọng hơn. Đội ngũ giảng viên nhà trường trong thời gia qua đã bám sát đối tượng, nhiệm vụ của từng phần học, phạm vi nghiên cứu của từng chuyên đề cụ thể đã vận dụng các quan điểm Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy một cách phù hợp, hiệu quả.
 
      Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận cơ hữu và thính giảng, báo cáo viên là chủ thể của đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy; có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả đổi mới. Sẽ không đổi mới thành công hoặc chất lượng, hiệu quả không cao nếu chỉ có đội ngũ giảng viên giảng dạy cơ hữu, mà thiếu chú ý đến giảng viên thính giảng, báo cáo viên, đặc biệt là cơ cấu về trình độ, cơ cấu về đội ngũ kế cận, kế tiếp.
 
      Vì vậy, công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường phải đảm bảo cơ cấu 60% là giảng viên cơ hữu, 40% là giảng viên thính giảng và báo cáo viên giảng dạy ở các phần học. Đồng thời tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn chức danh chuyên môn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ giảng viên của nhà trường từ 70% đến 80% đạt trình độ sau đại học, các chức danh trưởng khoa, phòng phải có trình độ thạc sỹ trở lên. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin của giảng viên. Tích cực đưa giảng viên đi thực tế tại đơn vị trong và ngoài tỉnh. Thực hiện hợp đồng, mời thính giảng, báo cáo có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn và có chế độ đãi ngộ xứng với các giảng viên thính giảng, các nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, có năng lực sư phạm đã chuyển công tác, nghỉ hưu tham gia giảng dạy và báo cáo tình hình thực tiễn địa phương.
 
      Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ kiến thức một chiều, thụ động. Chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu, quan sát thực tiễn của học viên; kết hợp chặt chẽ giũa lý thuyết với thực hành; giữa giảng lý thuyết với các hình thức sau bài giảng như thảo luận, xêmina, viết thu hoạch, làm tiểu luận, nghiên cứu thực tế; đào tạo gắn với chức danh đang đảm nhận. Tùy từng đối tượng người học, từng đối tượng môn học, từng chuyên đề, bài giảng để sử dụng phương pháp cho phù hợp nhưng phải sử dụng ngày càng nhiều và phổ biến phương pháp dạy học nêu vấn đề thực tiễn.
 
      Cùng với đổi mới chương trình, nội dung, tập trung đổi mới, hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm, tổ chức đa dạng các loại hình kiểm tra, đánh giá (Thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp), làm tốt công tác kiểm định đánh giá chất lượng của học viên bảo đảm khách quan, phản ánh thực chất trình độ của người học, triệt để khắc phục bệnh thành tích trong học lý luận. Khuyến khích sử dụng ngày càng nhiều và phổ biến hơn các câu hỏi thi có tính tổng hợp, câu hỏi mở để vừa kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản và chuyên sâu, đồng thời người học phải sáng tạo trong vận dụng các kiến thức tổng hợp vào giải quyết vấn đề lý luận, thực tiễn và công việc đang đảm nhận đặt ra.
 
      Đổi mới nội dung , phương pháp giảng dạy lý luận chỉ thực sự có hiệu quả khi nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Bởi nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ của người dạy, bảo đảm độ sâu, độ rộng của kiến thức chuyên ngành và liên ngành. Người dạy không chỉ nắm vững nội dung môn học, chuyên đề bài giảng, mà có sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề cần truyền đạt đến người học mới có phương pháp tốt. Do đó, đổi mới phương pháp phải gắn với nghiên cứu khoa học, nhà trường phấn đấu đến năm 2020, có 100% giảng viên chính phải có báo cáo khoa học cấp khoa trở lên, chủ trì (hoặc tham gia) đề tài cấp trường, cấp tỉnh, hoặc cấp học viện; 100% giảng viên nhà trường phải có bài báo khoa học chuyên ngành. Nhà trường ngày càng quan tâm và đầu tư thích đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên; tổ chức và duy trì có hiệu quả các Hội thi học viên giỏi lý luận . Đồng thời bổ sung ngày càng đầy đủ hơn các điều kiện vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho việc nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị- hành chính. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị , phát huy tính tích cực, sáng tạo của họ trong sự nghiệp rèn luyện “cái vũ khí không gì thay thế được để giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam”.
 
      Chú thích :
 
* TUV Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 83-84.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 193, 200, 202.
 


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai