BỔN CỦ SOẠN LẠI “KHI PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”

18/01/2016
TS. Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
     Cứ gần đến các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt trong thời điểm chúng ta đang tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các thế lực thù địch rộ lên và liên tục chống phá tiến công vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; đồng thời phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Cùng với đó, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã thành lập các tổ chức, nhóm, hội bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối Đảng, chính quyền các cấp. Một số người ở nước ngoài đưa ra luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ danh nhân và anh hùng dân tộc. Họ đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bác bỏ con đường XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng...
 
     1. Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin
 
     Những người bài bác chủ nghĩa Mác-Lênin cố chứng minh rằng: Mác, Ăngghen, Lênin không phải là các nhà khoa học. Họ cố tình xuyên tạc rằng, “chủ nghĩa Mác chỉ là một thứ ý thức hệ hư ảo”, “một thứ nói dối có ý thức”, “những vở kịch trá hình”, “chứa đầy tính chất huyễn tưởng”, còn Lênin thì làm tăng sự huyễn tưởng ấy của Mác “lên hơn một lần”; rằng “Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng”, chủ nghĩa Mác – Lênin là “ảo tưởng”, “giả tưởng”…
 
     Bất chấp những luận điệu xuyên tạc nói trên, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại, khoa học về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Gía trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin chính là ở sự chân xác về khoa học, ở tính toàn diện, tính hệ thống, tính biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, thực hiện một xã hội công bằng, nhân đạo.
 
     Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân,… chủ nghĩa Mác-Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là khoa học chính xác và hoàn bị, chưa có gì thay thế được. Cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm (đây là điều tất yếu) thì những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện ngày nay vẫn đúng. Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình. Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thì chủ nghĩa Mác –Lênin vẫn có sức sống dẻo dai và giá trị bền vững, xanh tươi của nó.
 
     Việc chủ nghĩa Mác-Lênin bị tấn công, bị xuyên tạc không có gì là khó hiểu cả. Người ta thâm thù, xuyên tạc từ lâu rồi, từ 160 năm nay đối với chủ nghĩa Mác và gần 100 năm đối với chủ nghĩa Lênin. Chẳng những thế người ta còn tìm mọi cách hòng bóp chết chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ năm 1913, Lênin đã nói về chủ nghĩa Mác rằng: Trong toàn thế giới văn minh, học thuyết của Mác đã gây ra cừu địch mạnh nhất và lòng căm thù toàn thế giới khoa học tư sản… Không thể trông mong có một thái độ nào khác thế được, vì trong một xã hội xây dựng trên đấu tranh giai cấp thì không thể có một khoa học xã hội “vô tư”… Mong đợi một khoa học vô tư trong một xã hội xây dựng trên chế độ nô lệ làm thuê là một sự ngây thơ, khờ khạo.
 
     Việc các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác –Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ. Và cứ mỗi lần phải đấu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng đối lập thì chủ nghĩa Mác –Lênin lại một lần nữa tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình. Chủ nghĩa Mác-Lênin chẳng những phải đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng tư sản phản động mà còn phải đương đầu với những khuynh hướng sai lầm trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, như: “chủ nghĩa xã hội vương quốc Phổ” của phái Latxan ở Đức, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản của phái Pruđông ở Pháp và ở Bỉ, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh của các thủ lĩnh công đoàn Anh; chủ nghĩa phiêu lưu “tả” khuynh của những người cộng sản Đức; chủ nghĩa vô chính phủ của phái Bacunin ở Nga; chủ nghĩa dân tộc tư sản trên các vấn đề chiến tranh và thuộc địa…; và ngày nay là đủ các thứ “trào lưu”, như chúng ta đã biết.
 
     Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ con người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân đạo sâu sắc của nó.
 
     2. Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê nin đã lỗi thời
 
     Với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, từ đó đặt chủ nghĩa Mác-Lênin trước sự thử thách khắc nghiệt của lịch sử. Trong bối cảnh đó, các nhà chính trị và tư tưởng tư sản phản động hí hửng tung ra đủ thứ lý luận nhằm bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và rêu rao về sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản, về “chiến thắng không cần chiến tranh” (Níchxơn), về “Sự tận cùng của lịch sử” (Fukuyama)
 
     Không những kẻ thù của chủ nghĩa Mác-Lênin mà cả một số người trước đây một thời được coi là người mác xít, thì giờ đây cũng ra sức xuyên tạc, bác bỏ, công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, cho rằng học thuyết đó đã lỗi thời.
 
     Để phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, họ thường viện dẫn những sai lầm, thiếu sót ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, nhất là ở Liên Xô và những đặc điểm mới của thời đại.

images363984_L1b-(1).jpg
 
(Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng)
 
     Họ cho rằng “kinh tế tri thức, nền văn minh tin học không dung nạp chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa Mác là sản phẩm của nền văn minh cơ khí, nó chỉ thích hợp với thế kỷ XIX chứ không dung hợp với thời đại ngày nay”, “sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở một mảng lớn trên thế giới chứng tỏ chủ nghĩa Mác –Lênin là một sai lầm”  …
 
     Tuy vậy, thực tiễn lịch sử với tất cả những bước đi quanh co, phức tạp của nó vẫn khẳng định tính đúng đắn của học thuyết Mác –Lênin.
 
     Nói về cái tinh túy nhất trong học thuyết Mác, Hồ Chí Minh thể hiện trong ba chữ: phép biện chứng – tức linh hồn sống của chủ nghĩa Mác.
 
     V.I Lênin nói: Học thuyết Mác là học thuyết vạn năng, vì nó là một học thuyết chính xác. Đó là một học thuyết cân đối và hoàn bị, nó cho người ta một thế giới hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ sự mê tín nào, một hành vi phản động nào, một hành vi bảo vệ sự áp bức của tư sản…
 
     Một là, C.Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới.
 
     C.Mác là người đầu tiên đã áp dụng phép biện chứng duy vật, do chính ông xây dựng, vào việc nghiên cứu lịch sử, làm cho chủ nghĩa duy vật trở thành hoàn bị, triệt để. Ph.Ăngghen nói rằng, giống như Đácuyn đã phát hiện quy luật phát triển của lịch sử loài người.
 
      Hai là, C.Mác đã tìm ra quy luật riêng biệt của sự vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.
 
     Ba là, với sự phát hiện khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, C.Mác đã đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học, học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và tha hóa.
 
     Về học thuyết xã hội chủ nghĩa của C.Mác, chúng tôi muốn nhấn mạnh một điểm, đó là quan hệ biện chứng giữa giải phóng con người và giải phóng giai cấp.
 
     Chúng ta có đủ căn cứ để khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin với tư cách là lý luận về phương pháp nhận thức thế giới và cải tạo thế giới bằng cách mạng vẫn giữ nguyên giá trị, dù cho một số luận điểm cụ thể riêng biệt của lý luận Mác-Lênin có thể không được thực tiễn xác nhận hoặc cần phải điều chỉnh.
 
     Chúng ta có thể nêu một số hạn chế lịch sử sau đây:
 
     - C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin chưa thấy hết được khả năng tồn tại và phát triển tương đối lâu dài của chủ nghĩa tư bản, dự đoán sớm về tiến trình lịch sử của chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới.
 
     - C.Mác, Ph. Ăngghen chưa nghiên cứu đầy đủ vấn đề dân tộc so với vấn đề giai cấp.
 
     - C.Mác, Ph.Ăngghen dự báo quá sớm về sự thủ tiêu sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội.
 
     Những hạn chế trên đây là không thể tránh khỏi do điều kiện lịch sử. Chúng ta không thể đòi hỏi C.Mác suy nghĩ thay cho các thế hệ sau về những vấn đề chưa xuất hiện trong thời đại của ông. Song, nhưng hạn chế đó tuyệt nhiên không làm giảm giá trị thế giới quan, phương pháp luận, giá trị định hướng của lý luận Mác-Lênin đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta.
 
     Phân tích giá trị của từng nguyên lý cơ bản, từng học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin là cần thiết để hiểu sâu, hiểu cụ thể lý luận của các ông. Song, chúng ta không thể quên rằng, chủ nghĩa Mác-LêNin là học thuyết hoàn chỉnh, các bộ phận có mối liên hệ hữu cơ tạo thành một khối thống nhất không thể tách rời, “một khối thép” như V.I.Lênin nói. Chúng ta cần phân biệt những tư tưởng cơ bản của toàn bộ học thuyết có giá trị phổ biến và lâu dài với những phán đoán riêng lẻ thường có ý nghĩa trực tiếp trong một bối cảnh cụ thể.
 
     Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin được thể hiện ở chỗ nó soi sáng các nhiệm vụ lịch sử đã chín muồi của nhân loại, đó là nhiệm vụ giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, khỏi mọi tha hóa. Có thể khẳng định rằng, cho đến nay, khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử mà không học thuyết nào có thể thay thế được. Đời sống đương đại mặc dù rất phức tạp, trải qua biết bao thăng trầm, quanh co, khúc khuỷu, vẫn không đi ra ngoài quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết.
 
     3. Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không phù hợp hoàn cảnh Việt Nam
 
     Có ý kiến xuyên tạc rằng “việc du nhập chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam là nguyên nhân của mọi tai họa, đưa đất nước vào vòng tăm tối, trì trệ”.
 
     Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 86 năm qua cũng như hiện nay luôn phấn đấu hy sinh để cốt làm sao cho đất nước hoàn toàn độc lập, nhân dân được ấm no, dân tộc vươn lên sánh vai với bạn bè năm châu. Chính nhờ được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tinh hoa truyền thống dân tộc và nhân loại mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, làm cho đất nước ngày càng phát triển, lập nên nhiều kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI. Đó là thực tế, đó cũng là lý do giải thích vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin.
 
images-(1).jpg

      Khi bước vào thời kỳ đổi mới, trong nghiên cứu ở nước ta có ý kiến e ngại rằng, nếu nói lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng thì có sợ hạn chế việc phát triển lý luận của Đảng cộng sản hay không? Hay chỉ cần coi đó là kim chỉ nam cho hành động là đủ, vì điều này phù hợp với ý của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin.
 
     Để hiểu đúng vấn đề này, chỉ có một cách tốt nhất là trở về với cách hiểu, cách giải thích, cách vận dụng, cách phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin ở Hồ Chí Minh. Người đã nêu một số ý tổng quát:
 
     - Nắm chủ nghĩa Mác-Lênin là nắm lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 
     - Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin không cần nhớ nhiều sách, thuộc nhiều câu chữ của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà phải dùng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết, vận dụng những vấn đề của cách mạng nước ta và thời đại đang đặt ra.
 
     Lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin là lập trường cách mạng triệt để; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin là quan điểm khoa học, xuất phát từ thực tiễn, phát hiện quy luật và làm theo quy luật; phương pháp của cách mạng Mác-Lênin là phương pháp biện chứng. Đây cũng là lập trường, quan điểm và phương pháp của tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta cần phải nắm vững. Về quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong những năm đổi mới, chúng ta đã tiến thêm một bước là đặt vấn đề phải phân biệt:
 
     - Những luận điểm nào của Mác-Lênin trước kia đúng, bây giờ vẫn đúng và lâu dài về sau tiếp tục vẫn đúng.
 
     - Những luận điểm nào trước kia đúng, nhưng điều kiện lịch sử hiện nay thay đổi, không còn phù hợp, cần phải bổ sung, phát triển hoặc thay đổi.
 
     - Những luận điểm mà Mác-Lênin đã phát hiện thấy sai và đã sửa.
 
     - Những luận điểm nào của Mác-Lênin mà chúng ta đã hiểu không đầy đủ, hoặc hiểu sai do bản thân chúng ta nghiên cứu không thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác, đảng khác.
 
     Đây là những vấn đề lớn, không thể làm được tất cả trong một lúc, mà phải dày công nghiên cứu mới dần dần làm sáng tỏ được. Nhưng trong 30 năm qua, những thành tựu trong đổi mới đạt được khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo, chúng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng trên cơ sở những nguyên lý của  chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí minh vận dụng trong thời đại mới.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai