Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

26/01/2015
Lê Văn Hòa
Trưởng khoa Dân Vận
 
      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kiện cực kỳ trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.Trong lịch sử  dân tộc, đó là cột mốc có ý nghĩa vạch thời đại, từ cận đại sang hiện đại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước kéo dài từ cuối thế kỷ 19 đến những năm 20 của thế kỷ XX- thời kỳ mà tình hình đất nước đen tối như không có đường ra.
 

      Sự kiện trọng đại đó gắn liền với Nguyễn  Ái Quốc. Trải qua bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đi đến kết luận ‘‘Trước hết phải có Đảng cách mệnh...Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin’’(1)[1].
 
      Thế là người bắt tay trước hết, mở các lớp huấn luyện nhằm đào tạo những hạt nhân đầu tiên, làm nòng cốt tiến tới thành lập Đảng. Các lớp huấn luyện được liên tục mở ra từ năm 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc) và đến đầu năm 1930. Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp và từ đó ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
      Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng và ở tất cả các thời kỳ. Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bởi Người cho rằng, vai trò tiên phong lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Đảng, đạo đức trong sạch và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố xét cho cùng quyết định thắng lợi của cách mạng.
      Vì vậy, trong khi cùng tập thể Trưng ương lãnh đạo toàn diện công cuộc cách mạng. Hồ chí Minh đã dồn nhiều tâm sức cho sự nghiệp xây dựng Đảng, giáo dục và rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự cách mạng, thật sự cộng sản một Đảng mác- xít lê- nin – nít chân chính và sáng tạo đủ sức đáp ứng những đòi hỏi phức tạp kết hợp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, thực hiện thành công hai mục tiêu cao cả gắn liền với nhau là độc lập dân tộc và CNXH.
Những tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục đích của Đảng, về nguyên tắc tập trung dân chủ, về quy luật phát triển của Đảng, về đạo đức cách mạng, về mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân, về công tác chính trị tư tưởng và tổ chức của Đảng, về tiêu chuẩn tư cách đảng viên, về công tác cán bộ, công tác huấn luyện, về phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc của Đảng. Đó là những chỉ dẫn hết sức cơ bản, hết sức cụ thể trong giáo dục, rèn luyện Đảng ta và mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng Đảng ta, Hồ Chí Minh đã thâu tóm thành 12 điều về TƯ CÁCH CỦA ĐẢNG CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG như sau:
 
     "1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng
 
     2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.                                                              
 
      3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương.
 
     4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không.
 
     5. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
      6.Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với quần chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng.
 
      7.Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó, lại phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát. Nếu không như vậy thì không biết nắm các cách thức tranh đấu và các cách thức tổ chức, không biết liên hợp lợi ích ngày thường với lợi ích lâu dài của dân chúng.
 
      8.Đảng không che dấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình, Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ và để dạy bảo cán bộ và đảng viên.
 
      9.Đảng phải lựa chọn những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ thành trung kiên lãnh đạo.
 
     10.Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài.
 
     11.Đảng phải giữ gìn kỷ luật rất nghiêm từ trên xuông dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với đảng.
 
      12.Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng.
     
      Muốn cho Đảng  được vững bền,
 
     Mười hai điều ấy chớ quên điều nào’’(2)[2]
 
     Ngày nay, bàn về Đảng và xây dựng Đảng, chúng ta có thể nói và viết rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ, song chung quy lại không có gì khác vượt ra ngoài 12 điều răn của Bác viết năm 1947- những vấn đề mà hiện nay vẫn rất cơ bản, đồng thời cũng  hết sức nóng hổi tính thời sự. Thật dễ hiểu biết bao 12 điều Bác dạy. Ở đây, không nói lý luận cao xa mà toàn những điều thiết thực. Thiết thực, nhưng toàn những điều thể hiện sâu sắc tính nguyên lý căn bản. Thiết thực, dễ hiểu. Nhưng làm được như thế, đúng như thế rất không dễ. Điều đó đòi hỏi tính tự giác cao, sự dày công rèn luyện, phấn đấu, và trải nghiệm của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
     Từ cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến cuối đời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề Đảng cầm quyền. Suốt 24 năm trên cương vị đứng đầu Nhà nước, đứng đầu một Đảng cầm quyền. Người cùng tập thể lãnh đạo giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề lớn quốc gia trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, ngoại giao, những vấn đề của kháng chiến, kiến quốc của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, của cách mạng XHCN, của sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà. Trong đó vấn đề Đảng, Đảng cầm quyền bao giời cũng vấn đề trung tâm then chốt nhất, được Người đặc biệt quan tâm. Những tư tưởng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và không chỉ thế, cả những việc làm thực tế và tấm gương đạo đức hàng ngày trên cương vị lãnh tụ một đảng cầm quyền và người đứng đầu Nhà nước, tất cả điều đó thật là những đóng góp quan trọng không chỉ vào sự nghiệp xây dựng, rèn luyện Đảng ta mà còn góp phần vào việc phát triển học thuyết Mác Lê-nin về Đảng cộng sản về xây dựng Đảng nói chung và đặc biệt trong điều kiện Đảng cộng sản cầm quyền.
 
      Điểm mấu chốt, cũng là phức tạp và khó khăn nhất trong vấn đề Đảng cầm quyền đã được Hồ Chí Minh giải quyết một cách sâu sắc thật dễ hiểu; cái khó đối với chúng ta là thực hành làm sao cho đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, tự rèn luyện mình và làm theo đúng gương Bác. Đó là quan điểm Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Người chỉ rõ:
 
     « NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ.
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ trung ương đến xã do nhân dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân’’(3)
 
     Sau cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với Đảng cầm quyền không là những bệnh quan lưu hách dịch,vênh váo lên mặt, quan cách mệnh, mà cả thói hư, tật xấu khác rất dễ nẩy sinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong những người có chức,có quyền, như bệnh địa vị, công thần, cục bộ, địa phương, bè phái, cái thói, chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công.vv Hồ Chí Minh chỉ ra ba căn bệnh chính là tham ô, lãng phí, quan liêu- đó là những thứ giặc nội xâm mà chung quy tất cả là thói hư, tật xấu trên đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Vì vậy, muốn cho Đảng trong sạch, Người chỉ rõ, phải nâng cao đạo đức cách mạng, quyết sạch chủ nghĩa cá nhân.
 
      Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi lên một bộ phận rất quan trọng là tư tưởng đạo đức cách mạng. Ngay từ năm 1927, chuẩn bị thành lập Đảng, trong cuốn Đường cách mệnh, sau khi dẫn lời V.I.Lê-nin về vai trò của lý luận cách mệnh tiên phong đối với Đảng tiên phong, Người mở đầu tác phẩm bằng một mục lớn: ‘‘Tư cách một người cách mệnh’’.Trong mục này, người xác định những yêu cầu về đạo đức mà người cách mệnh phải có như:
 
      ‘‘Vị công vong tư.
Không hiếu danh, Không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng ham muốn về vật chất.
Quyết đoán.
Dũng cảm.
Phục tùng đoàn thể’’(4)[3]
 
      Khi cách mạng đã giành được chính quyền và khi từ chiến tranh đã chuyển sang hòa bình xây dựng, những yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên chẳng những không giảm đi, trái lại càng tăng thêm, do đó Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Người viết trong di chúc: ‘‘Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’’(5)[4].
 
      Lời căn dặn cuối cùng của Người trước lúc ra đi đã nói vắn tắt và đầy đủ về một điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng cầm quyền, nó quyết định vận mệnh của Đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế độ- đó là đạo đức cách mạng. Thực tế đang chứng minh những cảnh báo của Hồ Chí Minh về những nguy cơ mà các đảng cầm quyền, kể cả Đảng ta có thể mắc phải, những lời cảnh báo thể hiện một tầm nhìn vô cùng tỉnh táo và sáng suốt.
 
      Hồ Chí Minh viết: ‘‘Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác’’(6)[5]. Song một bộ phận không nhỏ trong Đảng không thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trượt ngã vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân, trở thành những phần tử quan liêu, ức hiếp quần chúng, tham nhũng, hối lộ, làm sói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cần luôn nghi nhớ lời cảnh báo cực kỳ sáng suốt sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘‘Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân’’(7)[6].
 
       Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta tiếp tục phát động và tiến hành trong mấy năm qua nhằm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ có đạt được một số kết quả, nhưng theo đánh giá chung còn xa mới đạt yêu cầu như chúng ta mong muốn. Thiết nghĩ, các cấp ủy đảng, kể từ Trung ương, không thể không thừa nhận khuyết điểm lớn thiếu nghiêm túc trong thi hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khuyết điểm lớn chưa thực hiện đúng lời hứa với Bác Hồ từ lúc mở đầu cuộc vận động. Hy vọng Đảng ta từ nay đến Đại hội XII và bản thân Đại hội sẽ rút ra trên vấn đề bức xúc này những kết luận cần thiết về rèn luyện Đảng theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
 
       Kỷ niệm 85 năm Ngày Đảng ta ra đời, mỗi đảng viên, cán bộ chúng ta tự hào biết bao về Đảng quang vinh, về nhân dân anh hùng, về lịch sử vẽ vang của dân tộc, về lãnh tụ vĩ đại vô cùng anh minh và đạo đức của cách mạng Việt Nam – lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
       Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
 
       Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
       Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 


[1](1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, Nxb CTQG, H, 1995, tr.267-268
[2](2),(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t5, Nxb CTQG, H, 1995, tr.249-250
[3](4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t2, Nxb CTQG, H, 1995, tr.260.
[4](5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, Nxb CTQG, H, 1995, tr.510.
[5](6) Hồ Chí Minh Minh: Toàn tập, t.12, Nxb CTQG, H, 1995, tr.510.
[6](7) Hồ Chí Minh Minh: Toàn tập, t.12, Nxb CTQG, H, 1995, tr.557-558. 


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai