Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai hiện nay.

26/11/2018
                                                                               ThS. Nguyễn Thị Bình
                                                   Khoa lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


               Nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Những năm qua, xã An Thành đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.


     Xã An Thành nằm cách trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội huyện Đăk Pơ khoảng 5 km về phía Tây nam. Tổng diện tích tự nhiên 4.393,2 ha. Tổng dân số hiện nay 3.002 người. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 1.910 người chiếm tỷ lệ 63,62% dân số toàn xã. Trên địa bàn xã An Thành có 7 dân tộc đang sinh sống. Dân tộc có số người đông nhất là dân tộc Bahnar 350 hộ/1.747 người, chiếm tỷ lệ 58,2% dân số. Dân tộc có số người đông thứ hai là dân tộc kinh với 286 hộ/1.092 người, chiếm tỷ lệ 36,37% dân số. Dân tộc Nùng đứng thứ ba với 21 hộ/76 người chiếm tỷ lệ 2,53 %. Còn lại là các dân tộc ít người khác (Mường, Tày, Thái, Khơ Me).
     Dân số trong độ tuổi lao động là 1.654 người chiếm 55,09% dân số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 34,50%  (có 571/ 1654 lao động có việc làm qua đào tạo). Đây là một lợi thế về nguồn lao động và cũng là một trong những lợi thế quan trọng của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
      Đến nay toàn xã có tổng cộng 02 trường học trong đó 01 trường Mẫu giáo Họa Mi, 01 trường Tiểu học và THCS Kim Đồng. Về cơ bản các trường đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Đến nay đã hoàn thiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở góp phần nâng cao trình độ dân trí và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương. Công tác xóa đói giảm nghèo đã được triển khai một cách tích cực và đã đạt được những thành tựu quan trọng đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.
     Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân đã có bước phát triển vượt bậc. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Đã xây dựng được hệ thống cán bộ y tế thôn trên địa bàn 5 thôn, làng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường đầu tư. Đội ngũ Y, Bác sỹ thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng và chất lượng. Các Chương trình y tế quốc gia được triển khai rộng khắp. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, góp phần đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
     Tuy nhiên, đa số nguồn nhân lực là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (lao động nông nghiệp chiếm 94,74%). Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63,62% dân số, với trình độ sản xuất thấp, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, việc tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi phong cách làm ăn còn khá chậm, lao động qua đào tạo còn ít, năng suất lao động thấp. Đây là một trong những cản trở để đi lên sản xuất lớn.
     Công tác đào tạo nghề theo phương châm xã hội hóa tuy có nhiều tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, mới chỉ tập trung đào tạo ngắn hạn nên chưa đủ điều kiện đào tạo lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số có chuyên môn kỹ thuật cao. Do vậy khả năng tiếp cận thị trường và cạnh tranh của lao động là người dân tộc thiểu số còn yếu. Số lượng các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm và mô hình phát triển trang trại còn ít. Trên địa bàn xã có 02 doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ nên chưa thu hút nhiều lao động, nhất là lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc.
     Hệ thống trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Mầm non chưa có phòng chức năng, một số điểm trường còn thiếu phòng học, sân bê tông, giếng nước. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại một số điểm trường còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học Trung học phổ thông, bổ túc, trung cấp còn thấp, chỉ đạt 68,75%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, mới đạt 71,49% (có 2146/3002 tham gia bảo hiểm y tế). Đa số cán bộ y tế thôn, làng còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn. Trạm y tế xã còn thiếu máy móc kỹ thuật.
     Đội ngũ cán bộ, công chức xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Trình độ đại học có 13/20 người chiếm 65%. Trình độ cao đẳng có 1/20 người chiếm 5%. Trình độ trung cấp có 7/20 người chiếm 35%. Không có trình độ chuyên môn chiếm 10%. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương. Do vậy, nếu không nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã thì không thể để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông ngiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã An Thành hiện nay.
     Để phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành hiện nay cần thực một số giải pháp sau:
     Một là, phát triển giáo dục, dạy nghề và nâng cao trình độ dân trí cho nguồn nhân lực.
     Một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giáo dục và đào tạo. Đây là biện pháp có ý nghĩa hết sức quyết định, bởi công tác giáo dục – đào tạo là cơ sở nền tảng phát triển nguồn nhân lực.
     Phát triển giáo dục bậc mầm non và tiểu học là cơ sở và tiền đề quan trọng của hệ thống giáo dục. Do đó cần được đầu tư thỏa đáng bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước giữ vai trò quyết định nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các bậc học tiếp theo. Đảm bảo sự phát triển toàn diện và lành mạnh cho trẻ em người dân tộc thiểu số cả về sức khỏe, trí tuệ, thể chất và tình cảm. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ. Giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em người dân tộc thiểu số.
     Cùng với phát triển giáo dục và nâng cao trình độ dân trí thì việc phát triển dạy nghề cho nguồn nhân lực nói chung, trong đó chú trọng đến thanh niên là người dân tộc thiểu số. Bởi đây là một trong những tiền đề quan trọng để thanh niên lập nghiệp và góp phần vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn với phương châm “ly nông bất ly hương”.
     Thanh niên là người dân tộc thiểu số cần được khuyến khích và ưu đãi học nghề. Vì vậy, cần có chính sách cho vay hỗ trợ vốn cho thanh niên dân tộc thiểu số học nghề và lập nghiệp. Nên cân nhắc thành lập quỹ hướng nghiệp cho thanh niên dân tộc, với mục tiêu cho vay không lãi để học nghề và lập nghiệp, nguồn quỹ trích từ các chương trình mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc và một phần từ ngân sách địa phương.
     Hai là, chăm sóc sức khỏe, phát triển đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.
     Đội ngũ thầy thuốc là người dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nâng tỷ lệ bác sỹ, kỹ thuật viên y tế là người dân tộc thiểu số là chủ trương cần thiết, nhất là ở tuyến thôn, xã, để có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, việc đào tạo thầy thuốc rất phức tạp và cần nhiều thời gian. Cần rà xét, đánh giá lại đội ngũ cán bộ y tế xã, thôn bản hiện có để có kế hoạch đào tạo lại hoặc bổ sung nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Có chế độ hỗ trợ thu nhập thỏa đáng gắn với cơ chế kiểm tra đánh giá nhằm khuyến khích cán bộ y tế cơ sở yên tâm phục vụ nhân dân địa phương.
     Ba là, phát triển đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị và chú trọng phát huy vai trò của già làng ở vùng dân tộc thiểu số.
     Cơ sở xã, thôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phươngĐối với đội ngũ công chức xã, vừa là những người làm chuyên môn, vừa là lực lượng kế cận quan trọng cho các chức danh quản lý chủ chốt ở xã. Nên cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn và chính trị, nhất là đối với số cán bộ người dân tộc.
     Mặt khác, trong xã hội truyền thống ở các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai thì già làng là người đứng đầu của làng, đại diện làng trong việc điều hành, xét xử mọi công việc đối nội và đối ngoại theo luật tục dân tộc. Vì vậy, già làng là người có uy tín cao trong đồng bào. Đó là tấm gương sống mẫu mực, khuôn thước trong ứng xử, giao tiếp, hành xử với mọi thành viên trong buôn làng; gương mẫu thực hiện những quy định của luật tục, giữ gìn và đảm bảo sự bền vững trong các mối quan hệ giữa các thành viên sinh sống ở buôn làng. Đồng thời già làng là người có nhiều phẩm chất năng lực như: là người thực hiện, người điều hành, điều chỉnh và uốn nắn các thành viên trong cộng đồng thực hiện tốt các quy định của luật tục dân tộc.
     Trong điều kiện hiện nay, cần phải  có sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở với vai trò của già làng vào trong việc vận động bà con thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm cũng như văn hóa dân tộc.
     Bốn là, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.
     Để đạt được sự phát triển bền vững giữa phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống tinh thần theo phương hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra là: “nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện nếp sống văn hóa mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá một số hoạt động văn hóa của các dân tộc thiểu số trong và ngoài nước…; nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc trong tỉnh và cả nước”.
     Tiếp tục chính sách hỗ trợ đưa sách, báo, tạp chí miễn phí về các thôn, buôn, đến tận các cơ sở để giúp nhân dân được tiếp cận nhiều hơn với thông tin và tri thức của thời đại, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
     Tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vừa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời nhân dân các dân tộc sẽ có dịp thể hiện những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình được lưu truyền đến nay; giới thiệu các giá trị văn hóa, đồng thời tôn vinh bản sắc của dân tộc mình với đông đảo các dân tộc trong khu vực và cả nước. Đây vừa là biện pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, vừa tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho các dân tộc, thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mỗi người dân./.
 
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng ủy xã An Thành, báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.
2. Ủy ban nhân dân xã An Thành, báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018.
 


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai