Tổng Bí Thư Trần Phú- Người Dự Thảo Luận Cương

14/05/2014
Cố Tổng Bí thư Trần Phú sinh năm 1904, trong một gia đình trí thức nho học giàu lòng yêu nước, quê huyện Đức Thọ- Hà Tĩnh, nơi diễn ra phong trào Cần Vương dưới ngọn cờ yêu nước của Phan Đình Phùng, một đỉnh cao của phong trào khởi nghĩa bùng lan hầu khắp đất nước, chống chế độ thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Cả cha và mẹ của Trần Phú vì quá uất ức trước sự bóc lột của chế độ thực dân nửa phong kiến mà qua đời khi ông còn rất trẻ. Được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông vẫn được đi học và đỗ đầu kỳ thi Thành Chung và được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Nghệ An) và sớm tham gia vào các tổ chức yêu nước như Hội Phục Việt (một tổ chức yêu nước được thành lập ở thành phố Vinh - Nghệ An).
Năm 1926, Trần Phú được cử sang Quảng Châu liên lạc với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào lớp huấn luyện cán bộ do Người trực tiếp giảng dạy, đã trang bị cho Trần Phú những kiến thức cơ bản về cách mạng vô sản và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và trở về nước tuyên truyền về quan điểm, đường lối cách mạng và vận động ban lãnh đạo của Việt Nam Cách mạng Đảng đưa toàn bộ nội dung, chương trình, phương pháp theo tổ chức của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào huấn luyện. 
Trong thời gian 1927-1929, đồng chí Trần Phú được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới thiệu làm Bí thư Chi bộ của những người Cộng sản Việt Nam đang học tại Trường đại học Phương Đông.
        Tháng 7-1930, đồng chí Trần Phú được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp ủy lâm thời, được phân công dự thảo Luận cương chính trị và đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 10-1930). Cũng tại hội nghị này đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
         Ngày 18-4-1931, Trần Phú bị địch bắt giam và tra khảo tại khám Lớn - Sài
Gòn. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6-9-1931, Tổng Bí thư Trần Phú đã
nói với các đồng đội câu nói nổi tiếng: “Hãy giữ vững ý chí chiến đấu".
             Trong thời gian đảm đương các cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, Trần Phú đã có nhiều cống hiến cho cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương, cho Đảng ta. Với cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có những cống hiến xuất sắc, để lại cho Đảng, nhân dân ta một tấm gương sáng về trí tuệ về đạo đức, về khí phách của người cộng sản. Tổng Bí thư Trần Phú là tấm gương hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, là tấm gương sáng ngời về ý chí nghị lực của người đảng viên cộng sản; một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú đã trở thành biểu tượng cao đẹp mãi mãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta kính phục và noi theo. 
             Vận dụng lý luận cách mạng và những kết quả khảo sát của mình tại nhiều vùng công nghiệp, nông nghiệp ở miền bắc, Trần Phú hoàn thành bản dự thảo Luận cương chính trị của Đảng. Văn kiện này được Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và một số cán bộ Đảng thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi Trần Phú trình bày tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, tháng 10-1930, ở Hồng Công.
           Đánh giá những biến đổi quan trọng nhất của tình hình thế giới trong khoảng hơn mười năm từ khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc, Luận cương chính trị khắc họa hai mặt đối lập của mâu thuẫn cơ bản: Một bên là chủ nghĩa đế quốc đang lâm vào tình trạng khủng hoảng ngày càng nặng nề, Một bên là Liên Xô, nơi đang xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội với mức tăng trưởng kinh tế vượt cao hơn thời kỳ trước chiến tranh, càng làm cho chủ nghĩa đế quốc căm tức, muốn đánh đổ Liên bang Xô-viết. Từ thực tế đó, Luận cương chính trị đánh giá: trong thời kỳ này, "cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa đã lên đến trình độ rất cao, có nơi đã sắp sửa cướp chánh quyền".
             Khái quát cục diện cách mạng thế giới như trên thể hiện một cách nhìn sắc sảo về thời đại mới được đánh dấu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô; đồng thời, phong trào cách mạng vô sản và phong trào cách mạng giải phóng thuộc địa đang cùng tiến triển trong mối quan hệ chặt chẽ. Chủ nghĩa đế quốc lâm vào mâu thuẫn gay gắt, nảy sinh từ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, từ sự cạnh tranh lợi ích giữa các nước đế quốc và sự xung đột giữa nhà tư bản với giai cấp vô sản, giữa các nước đế quốc với thuộc địa và Liên Xô.  Về phần mình, cách mạng Đông Dương lại nhận được những ảnh hưởng tích cực của cách mạng thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc và Ấn Độ "làm cho phong trào cách mạng ở Đông Dương càng ngày càng phát triển". Vậy nên cách mạng thế giới và cách mạng Đông Dương rất có quan hệ với nhau.
          Xuất phát từ sự đánh giá tình hình Đông Dương, bao gồm ba xứ Việt Nam, Căm pu chia và Lào, Luận cương chính trị xác định rõ hai đặc điểm: chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là trở lực cho sự phát triển độc lập của dân tộc; ách áp bức, bóc lột của đế quốc và phong kiến địa chủ khiến mâu thuẫn giai cấp giữa thợ thuyền, dân cày và quần chúng lao khổ với địa chủ, phong kiến và tư bản, đế quốc càng thêm gay gắt.
            Trên lĩnh vực kinh tế, Đông Dương chịu sự thống trị của chế độ thuộc địa với hình thức khai thác, kinh doanh tư bản chủ nghĩa kết hợp chặt chẽ với cách bóc lột phong kiến, nhằm vơ vét tối đa lương thực xuất khẩu, biến công nghiệp Đông Dương phụ thuộc vào kinh tế Pháp. Hoạt động xuất khẩu cũng nằm trong tay các nhà tư bản Pháp; ngành buôn bán, sản xuất và ngân hàng cũng hướng vào mục tiêu đó. Nhìn tổng quát, Luận cương chính trị cho rằng: "Kinh tế Đông Dương cũng vẫn là kinh tế nông nghiệp, mà trong kinh tế ấy thì những lối phong kiến lại chiếm địa vị trọng yếu. Tất cả những điều kiện ấy làm cho kinh tế Đông Dương không có thể phát triển độc lập được".
             Quan hệ chặt chẽ với mâu thuẫn kinh tế là mâu thuẫn giai cấp. Luận cương chính trị chỉ rõ: giai cấp nông dân bị đế quốc, địa chủ chiếm đoạt phần lớn ruộng đất, biến họ thành tá điền, con nợ, phải nạp tô và lãi ở mức rất cao. Họ bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, nhưng khó có thể trở thành công nhân do công nghiệp phát triển rất chậm. Còn giai cấp công nhân thì bị bóc lột tàn bạo và bị ngược đãi, không được hưởng một chút bảo hiểm xã hội nào, không được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, khiến cho số đông công nhân Đông Dương bị bệnh nguy hiểm và chết non ngày càng nhiều. Đời sống cơ cực của công, nông làm gia tăng mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương và bùng nổ ngày càng mạnh mẽ, dồn dập phong trào thợ thuyền và dân cày, được biểu hiện ở những cuộc bãi công trong các năm 1928-1929, những cuộc tranh đấu rất dữ dội của thợ thuyền và dân cày trong năm 1930 đã chứng tỏ ra rằng sự tranh đấu giai cấp ở Đông Dương ngày càng lớn.
        Luận cương chỉ rõ tính chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, người cày có ruộng, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Luận cương cũng chỉ rõ nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Đông Dương là sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối chính trị đúng đắn, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng…
           Luận cương chính trị đã vận dụng những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được thông qua Hội nghị thành lập Đảng. Luận cương chính trị cùng với Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt thực sự là ngọn cờ chiến đấu của Đảng ta thời dựng Đảng. Luận cương là sự đóng góp của trí tuệ tập thể, song đóng góp trực tiếp nhất thuộc về đồng chí Trần Phú. Trong điều kiện Đảng ta mới thành lập, trình độ lý luận trong Đảng còn hạn chế, Luận cương chính trị là một nỗ lực trong việc tiếp thu, vận dụng đường lối cách mạng thuộc địa và nửa thuộc địa của Quốc tế Cộng sản vào tình hình Đông Dương.
           Luận cương chính trị khẳng định: "Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản có một đường chánh trị đúng, có kỷ luật, tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp lấy chủ nghĩa Các Mác và Lê-nin làm gốc mà đại biểu quyền lợi chánh và lâu dài, chung cho cả giai cấp vô sản ở Đông Dương, và lãnh đạo vô sản giai cấp Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cộng sản". Giá trị lịch sử to lớn của Luận cương chính trị được kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh của Đảng ta và nhân dân ta. Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn.  Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không ngừng củng cố và tăng cường và phát triển.
ThS. Nguyễn Đức Quang

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai