Vận dụng phương châm lý luận gắn với thực tế trong giảng dạy và học tập ở các trường chính trị tỉnh

17/12/2014
VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TẾ TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
 
   Hoàng Đức Vọng
 
          Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên tắc đó trở thành phương châm trong giảng dạy và học tập nói chung, ở các trường Chính trị tỉnh nói riêng.

          Hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập là hai mặt cơ bản gắn liền với nhau và quy định lẫn nhau trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở các trường Chính trị. Chủ thể của hoạt động học tập là học viên. Đây là chủ thể trong nhận thức, thông qua sự truyền thụ kiến thức của giảng viên. Nội dung truyền thụ là lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… là hệ thống tri thức đã được tổng kết, là kinh nghiệm thực tế trong từng ngành, từng lĩnh vực và được thể hiện trong nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
          Do đó, trong giảng dạy, giảng viên phải đưa vào bài giảng của mình những tình hình và diễn biến thực tế ở các ngành, các địa phương, ở trong nước và trên thế giới để minh họa, chứng minh, làm sáng tỏ những nguyên lý, lý luận. Vì vậy, trong học tập, trao đổi thảo luận học viên cần phải nêu ra những suy nghĩ, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trong phạm vi ngành và địa phương của mình, tức là vận dụng lý luận đã học vào thực tiễn, góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra trong thực tế. Khi học tập lý luận Mác – Lênin, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Không phải học để thuộc lòng từng câu, từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em, áp dụng một cách máy móc, mà phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin; học tập lập trường quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng.
          Lý luận mà không liên hệ với thực tế là lý luận suông, đó là lý luận xa rời không giúp ích gì cho thực tế cuộc sống. Nhưng lý luận không phải là một cái gì bất biến, mà nó luôn luôn cần đến thực tiễn để được thực tiễn bổ sung, hoàn thiện bằng những kết luận mới, trong những điều kiện hoàn cảnh mới. Mặt khác, lý luận là kết quả của tư duy trừu tượng đã được khái quát hóa thành những nguyên lý, những quy luật. Do đó, lý luận phải được cụ thể hóa cho thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng lúc, từng nơi, vì: mục đích học là để vận dụng, chứ không phải học lý luận vì lý luận.
          Như vậy, nguyên tắc lý luận liên hệ với thực tế, cũng như học đi đôi với hành là bắt nguồn từ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, trong giảng dạy và học tập ở các trường Chính trị chúng ta cần chú ý đến một số vấn đề sau đây:
          Một là, thực tế được thể hiện ở nhiều khâu, nhiều mặt; trong nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, thực tế có trong các nguồn tư liệu như: Báo cáo tổng kết các ngành các địa phương, tạp chí, sách báo, thực tế của bản thân học viên đã trải qua công tác thực tiễn, thực tế do các báo cáo viên cung cấp, thực tế qua các đợt đi tham quan nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên… Đây là nguồn thực tế phong phú mà giảng viên và học viên phải tiếp nhận và vận dụng trong hoạt động thực tiễn.
          Hai là, thực tế phải được thể hiện rõ trong mục đích yêu cầu của giảng dạy và học tập. Trong mỗi chương trình, mỗi môn học và mỗi bài giảng giáo viên phải đưa ra được mục đích và yêu cầu, thực hiện được sự gắn kết giữa lý luận và thực tế, và phải đạt được mục đích, yêu cầu đó trong giảng dạy và học tập.
          Ba là, thực tế thể hiện trong nội dung giảng dạy và học tập. Mặt thực tế trong giảng dạy và học tập lý luận không chỉ phải dừng lại ở yêu cầu, chứng minh, làm sáng tỏ, làm sâu sắc thêm nguyên lý lý luận trong nhận thức học viên, mà cao hơn là phải vận dụng lý luận để thẩm định đường lối, chủ trương, chính sách và luận chứng có cơ sở khoa học về các quá trình và hiện tượng diễn ra trong đời sống thực tế. Vì lý luận lúc này không còn là sự mô tả, khẳng định sự đúng đắn của thực tiễn, mà lý luận khoa học đã đi trước để định hướng, để hoàn thiện thực tiễn.
          Do đó, người giảng viên cần phải có một lượng tri thức thực tế phong phú, đặc biệt là tri thức thực tế địa phương, tri thức thực tế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn vậy, giảng viên phải có thời gian và chương trình cụ thể để nghiên cứu, tổng kết thực tế cơ sở theo góc độ chuyên môn giảng dạy của mình.
Trên đây là những nhận thức thu hoạch được qua quá trình giảng dạy, nhằm khắc phục những tồn tại, thiết sót trong cách dạy, cách học lý luận để thực hiện tốt hơn phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai