NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC
     Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công...

 Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở...
Phát huy vai trò giảng viên lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng ...
Phát huy vai trò giảng viên lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay
    Để nhấn mạnh vai trò của giảng viên lý luận chính trị, trong tác phẩm của mình V.I.Lê nin đã viết: "Trong bất kỳ một trường học nào, điều quan trọng nhất là phương hướng chính trị và tư tưởng của các bài giảng. Cái gì quyết định phương hướng đó? Hoàn toàn là thành phần các giảng viên thôi...

Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)
Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)
   Trong giai đoạn hiện nay, để quán triệt, triển khai và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

100 điều nên biết về cách mạng tháng tám 1945
100 điều nên biết về cách mạng tháng tám 1945
    Dõi nhìn lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự là một mốc son chói lọi. Cơn bão táp cách mạng ấy là kết tinh 15 năm đấu tranh kiên cường, gian...

100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975
100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975
    Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập giữa thành phố Sài Gòn, ghi dấu thời khắc
huy hoàng của ngày toàn thắng. Sau 21 năm trường kỳ kháng chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954...

Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Nhà xuất bản Thông tin-Truyền thông vừa phối hợp cùng Hội Hữu nghị hai nước Nga-Việt Nam tổ chức dịch và xuất bản bằng tiếng Việt tập hồi ký "Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh."
   Cuốn sách được dịch bởi hai dịch giả Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh và Phó Giáo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
    Căn cứ hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ...
30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
   Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...

Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại Hội
Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại Hội
  Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại hội thời kỳ đổi mới / Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Phòng (chủ nhiệm), Lê Văn Lợi (Phó...

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam (Trường hợp mô hình...
Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là...
Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô h...
Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam / Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Khanh; Thư ký đề tài: Phí Thị Hằng; Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê...
Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam
Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam / Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Quế; Thư ký đề tài: Mai...

Kết hợp "pháp trị" và "đức trị" trong xây dựng đội ngũ cán bộ liêm ...
Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê...
Chủ tịch Hồ Chí Minh = : President Ho Chi Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh = : President Ho Chi Minh

Tác giả : Bảo Tàng Hồ...

Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay - Những đ...
Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay - Những điểm tương đồng và khác biệt
Loại CSDL: Sách đơn Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2019 Mô tả vật lý: 262tr., 21cm DDC: 335

Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975
Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975

Tác giả : Nguyễn Thị Kim...

Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử
Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử

Tác giả : Trần Minh...

Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử
Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử

Tác giả : Bùi Đình Phong...

Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử
Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử

Tác giả : Đặng Văn Thái...

TÀI LIỆU ÔN TẬP: Phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạn...
TÀI LIỆU ÔN TẬP: Phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức (Môn kiến thức chung)
   Nhằm trang bị cho các thí sinh có đủ tư liệu tham khảo chuẩn bị tham dự các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, chúng tôi tổ chức biên soạn và giới thiệu tài liệu phục vụ tham khảo và ôn thi với những nội dung về hệ thống các...

Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dư...
Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
   Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, để không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của học viên cũng như giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã biên soạn và xuất bản cuốn Tài liệu Trắc nghiệ Chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên...

Tài liệu bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về Quản lý ...
Tài liệu bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về Quản lý nhà nước
   Thực tế hiện nay, cán bộ, công chức cấp xã còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, thể hiện ở năng lực hoạt động thực tế, khả năng tham mưu và giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Do đó, để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về...

Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dư...
Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên
   Đánh giá được tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trong nền hành chính nhà nước, coi trọng phẩm chất, năng lực của nhân sự là chìa khóa quan trọng đạt đến những mục tiêu công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Do đó, bồi dưỡng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp cho...

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời những vấn đề cơ bản trong chương trình...
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời những vấn đề cơ bản trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính
   Tài liệu nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, ôn tập và thi tốt nghiệp trong các chương trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố.
   Dưới sự chỉ đạo và chủ biên của TS. Nguyễn Thái Bình, tập thể các giảng viên của nhà...

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành ...
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính
   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cùng với việc đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất, trang...

Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của Tỉnh Gia Lai (Thuộc chương tr...
Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của Tỉnh Gia Lai (Thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận Chính trị -Hành chính)
   Tập bài giảng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
   Tập bài giảng gồm:
   Bài 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai
   Bài 2: Nhiệm vụ cơ bản và những giải...
Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai