Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)
Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990)
   Trong giai đoạn hiện nay, để quán triệt, triển khai và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

100 điều nên biết về cách mạng tháng tám 1945
100 điều nên biết về cách mạng tháng tám 1945
    Dõi nhìn lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự là một mốc son chói lọi. Cơn bão táp cách mạng ấy là kết tinh 15 năm đấu tranh kiên cường, gian...

100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975
100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975
    Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập giữa thành phố Sài Gòn, ghi dấu thời khắc
huy hoàng của ngày toàn thắng. Sau 21 năm trường kỳ kháng chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954...

Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Nhà xuất bản Thông tin-Truyền thông vừa phối hợp cùng Hội Hữu nghị hai nước Nga-Việt Nam tổ chức dịch và xuất bản bằng tiếng Việt tập hồi ký "Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh."
   Cuốn sách được dịch bởi hai dịch giả Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh và Phó Giáo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta
    Căn cứ hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ...
30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
   Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...

Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại Hội
Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại Hội
  Tổng kết sự phát triển lý luận của Đảng qua các thời kỳ Đại hội thời kỳ đổi mới / Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Phòng (chủ nhiệm), Lê Văn Lợi (Phó...

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam (Trường hợp mô hình...
Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là...
Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô h...
Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tác động của Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam / Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Khanh; Thư ký đề tài: Phí Thị Hằng; Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí...

Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê...
Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam
Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam / Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Quế; Thư ký đề tài: Mai...