Tài liệu bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về Quản lý nhà nước

22/06/2020
   Thực tế hiện nay, cán bộ, công chức cấp xã còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, thể hiện ở năng lực hoạt động thực tế, khả năng tham mưu và giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Do đó, để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn" và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/10/2012 của Tỉnh ủy Gia Lai "về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức biên soạn, cập nhật "Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước"


   Tài liệu này đảm bảo sự kế thừa những nội dung của các tài liệu do Học viện Hành chính ban hành, đồng thời tham khảo, bổ sung những nguồn tài liệu, tư liệu mang tính cụ thể, thực tiễn và đảm bảo phù hợp với các công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai