Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê) Lớp trung cấp
2 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp LLCT K19 (Từ tháng 10-tháng 12/2021) Lớp cao cấp
3 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K102 (Đak Pơ) Lớp chuyên viên
4 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 137 đợt 2 học kỳ I Lớp trung cấp
5 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 140 đợt 1 học kỳ I Lớp trung cấp
6 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 134 đợt 1 học kỳ II Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 140 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 139 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K138 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên khóa 101 Lớp chuyên viên
12 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên khóa 100 Lớp chuyên viên
13 Lịch giảng dạy phần VI lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
14 Kế hoạch học tập (điều chỉnh) TCK132 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K137 Lớp trung cấp
16 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 136 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
17 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 135 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
18 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 134 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K99 Lớp chuyên viên chính
20 Lịch giảng dạy và học tập Phần III lớp TCLLCT-HC K134 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top