Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo tuyển sinh > Lớp bồi dưỡng > Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015

06/01/2015
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng  học viên tự túc kinh phí trong năm 2015

                    

         UBND TỈNH GIA LAI                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Số: 01 /TB-TCT                                                        Gia Lai, ngày  07  tháng 01  năm 2015
     
THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng
 học viên tự túc kinh phí trong năm 2015
 
          Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cụ thể như sau:
 
           1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên khoá 49.
 
           2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính khoá 4.
 
           3. Lớp Bồi dưỡng bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận Chính trị - khoá 13.
 
           4. Lớp Đại học Ngành Quản lý Nhà nước (Liên kết với Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ).
 
           5. Lớp Trung cấp Ngành Văn thư - Lưu trữ (Liên kết với Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ).
 
           6. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên Cao cấp (Liên kết với Học viện Hành chính - Bộ Nội vụ).
 
           1. Đối tượng:
 
           - Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên khoá 49: mở cho cán bộ, công chức, viên chức hiện ở ngạch Chuyên viên; cán sự có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm.
 
           - Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính khoá 4: mở cho cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch Chuyên viên, đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên và tương đương.
 
           - Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chuyên viên Cao cấp: mở cho cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch Chuyên viên chính, đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính và tương đương.
 
           - Lớp Bồi dưỡng bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận Chính trị khoá 13: mở cho cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên gồm các chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn và khối kinh tế.
 
           - Lớp Đại học Ngành Quản lý Nhà nước: mở cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.
 
           - Lớp Trung cấp Ngành Văn thư - Lưu trữ: mở cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh  đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.
 
             2. Nội dung, chương trình:
 
            Nội dung, chương trình theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Học viện Hành Chính, trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các đơn vị liên kết mở lớp.          
 
             3. Thời gian, địa điểm học:
 
            Thời gian học:
 
           1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên khóa 49: học 02 tháng, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào lúc 08 giờ ngày 10/01/2015.
 
           2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính: học 02 tháng, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào lúc 09 giờ ngày 24/01/2015.
 
            3. Lớp Bồi dưỡng bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận Chính trị: học 244 tiết, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào lúc 09 giờ ngày 17/01/2015. 
 
           4. Lớp Đại học Ngành Quản lý Nhà nước: 04 năm, học trong giờ hành chính. Khai giảng có thông báo sau.
 
           5. Lớp Trung cấp Ngành Văn thư - Lưu trữ: 02 năm, học trong giờ hành chính. Khai giảng có thông báo sau.
 
           6. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên Cao cấp: 02 tháng, học thứ Bảy và ngày Chủ nhật (Khai giảng có thông báo sau).
 
             Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (số 58 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 
             4. Kinh phí:
 
 Học phí do cơ quan, đơn vị cử đi học thanh toán hoặc học viên tự túc.
 
               5. Hình thức công nhận:
 
           1. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên: cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên.
 
           2. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính: cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên chính.
 
           3. Lớp Bồi dưỡng bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận Chính trị: cấp Giấy xác nhận có trình độ Lý luận Chính trị  tương đương Trung cấp lý luận chính trị.
 
           4. Lớp Đại học Ngành Quản lý Nhà nước: Cấp bằng Đại học Quản lý Nhà nước.
 
           5. Lớp Trung cấp Ngành Văn thư - Lưu trữ: Cấp bằng Trung cấp Văn thư - Lưu trữ.
 
           6. Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên Cao cấp: cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên Cao cấp.
 
           6. Hồ sơ dự học:
 
- Hồ sơ đăng ký học gồm:
 
           + Phôtô các loại bằng tốt nghiệp có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các loại hình lớp quy định nêu trên.
 
           + Danh sách và Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 
           + Phôtô Quyết định tuyển dụng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nộp 2 ảnh (3x4).
 
            - Mua hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai kể từ ngày ra thông báo.
 
             Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 059.3824109 - 059.3824369 hoặc Website: http://truongchinhtri.gialai.org.vn.

         
  Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
   - Ban TCTU (thay Báo cáo);                                                            (Đã Ký)
   - Sở Nội vụ (thay báo cáo);                                                 TS. Nguyễn Thái Bình
   - Các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể tỉnh;
   - UBND, Ban Tổ chức, phòng Nội vụ
   các huyện, thị, thành phố;                                                     
   - Các khoa, phòng (thực hiện);                                                              
   - Lưu: VT, ĐT.                                                                            
                                                                       

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top