Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 52-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022

18/01/2023

18/01/2023

Công văn 53-CTri-NQ/TW

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

18/01/2023

18/01/2023

Mẫu Mẫu

Mẫu bài thu hoạch thực tế Lớp TC LLCT

01/01/2023

01/01/2023

Mẫu Mẫu

Đơn đăng kí Đề tài khóa luận tốt nghiệp Kỳ thi Tốt nghiệp

01/01/2023

01/01/2023

Đơn Mẫu 01

2023

Đơn Mẫu 05

Đơn đăng kí viết khóa luận

2023

Đơn Mẫu 06

Đơn xác nhận hoàn thành viết khóa luận

2023

Đơn Mẫu

Phiếu nhận xét quá trình hoàn thành viết khóa luận

2023

Mẫu Mẫu

Giấy xác nhận học bổ sung, học lại

2023

Đơn Mẫu 02

Đơn xin phụ đạo

2023

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top