Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 303/VP-DNTT

Công văn về việc sao gửi văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh

31/10/2022

31/10/2022

Kế hoạch 2467/KH-UBND

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện “Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2022

27/10/2022

Báo cáo 287-BC/TU

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 49 –CTr/TU, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

24/10/2022

24/10/2022

Báo cáo 290-BC/TU

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 48–CTr/TU, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

24/10/2022

24/10/2022

Báo cáo 289-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chập hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng, cũng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

24/10/2022

24/10/2022

Báo cáo 288-BC/TU

Báo cáo tình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

24/10/2022

24/10/2022

Kế hoạch 2453/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về định hướng giai đoạn 2021-2030 về tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/10/2022

24/20/2022

Quy định 685-QĐ/TU

Quy định về luân chuyển cán bộ

20/10/2022

20/10/2022

Kế hoạch 113-KH/TU

Kế hoạch về việc Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

20/10/2022

20/10/2022

Kế hoạch 2390/KH-UBND

Kế hoạch Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 theo Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

19/10/2022

19/10/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top