Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 05-HD/UBKTTW

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

22/11/2022

22/11/2022

Công văn 19-CT/TW

Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

18/11/2022

18/11/2022

Nghị quyết 29-NQ/TW

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/11/2022

17/11/2022

Nghị quyết 27-NQ/TW

Nghị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

09/11/2022

09/11/2022

Quyết định 70-QĐ/TW

Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

18/08/2022

18/8/2022

Quyết định 80-QĐ/TW

Quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

18/08/2022

18/8/2022

Công văn 39-KL/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

18/07/2022

18/7/2022

Công văn 40-KL/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

18/07/2022

18/7/2022

Thông Báo 16-TB/TW

Thông báo kết luận của Bộ Chính Trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

07/07/2022

07/7/2022

NGHỊ QUYẾT 21-NQ/ĐU

Nghị quyết: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn

30/06/2022

30/6/2022

|<<1 2 3>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top