Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 39-KL/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

18/07/2022

18/7/2022

Công văn 40-KL/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

18/07/2022

18/7/2022

Thông Báo 16-TB/TW

Thông báo kết luận của Bộ Chính Trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

07/07/2022

07/7/2022

NGHỊ QUYẾT 21-NQ/ĐU

Nghị quyết: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn

30/06/2022

30/6/2022

NGHỊ QUYẾT 61/2022/QH15

Nghị quyết: Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

24/06/2022

24/6/2022

Hướng dẫn 101-HD/HVCTQG

Hướng dẫn 101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021 hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)

16/03/2021

16/03/2021

Kế hoạch 314-KH/HVCTQG

Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

21/09/2020

21/9/2020

Hướng dẫn 313-HD/HVCTQG

Hướng dẫn biên soạn học phần "Thực tiễn và kinh nghiệ xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị

18/09/2020

18/9/2020

Quyết định 3262-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

18/09/2020

18/9/2020

Quyết định 4874-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30/09/2019

30/09/2019

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top