Trang chủ > Văn bản > Văn bản cấp Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 66-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

31/08/2023

31/8/2023

Công văn 67-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/08/2023

31/8/2023

Công văn 1277-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

10/07/2023

10/7/2023

BÁO CÁO 409-BC/TU

Báo cáo 05 thực hiện chỉ thị số 12 - CT/TU ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2023

10/7/2023

KẾT LUẬN 1274-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023

06/07/2023

06/7/2023

KẾT LUẬN 1275-KL/TU

Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

06/07/2023

06/7/2023

BÁO CÁO 400-BC/TU

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2018

03/07/2023

03/7/2023

Báo cáo 382-BC/TU

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 23 - CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Max - Lênin

17/05/2023

17/5/2023

Quy định 929-QĐ/TU

Quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

16/05/2023

16/5/2023

BÁO CÁO 371-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I; phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

17/04/2023

17/4/2023

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top