Trang chủ > Giới thiệu > Các Khoa, Phòng > Khoa Lý luận cơ sở

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
 
1. Chức năng, nhiệm vụ:
+ Khoa thực hiện chức năng tổ chức và giảng dạy các môn thuộc Chủ nghĩa Mác- Lênin gồm: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở học chương trình Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính. Ngoài ra, các giảng viên của khoa còn tham gia giảng dạy môn chính trị cho chương trình trung cấp hành chính và các lớp trung học chuyên nghiệp khác do trường liên kết tổ chức.
+ Bên cạnh công tác giảng dạy, hàng năm các giảng viên của khoa còn tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và quản lý ở Trường Chính trị

2. Danh sách nhân sự:
 
  HỌ TÊN   CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
ThS   Đỗ Văn Hòa - GVC, Trưởng khoa 0935.147.704
ThS   Trần Phú Quý - Giảng viên chính 0989.011.358
ThS   Nguyễn Thị Bình - Giảng viên 0969.503.379
ThS   Phan Thị Vân - Giảng viên 0378.954.669
ThS   Dương Trung Kiên - Giảng viên 0984.526.457
ThS   Nguyễn Khánh Phong - Giảng viên 0901.952.697
ThS   Võ Thị Ái - Giảng viên chính                  0974.690.039
     

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top