Trang chủ > Giới thiệu > Các Khoa, Phòng > Khoa Xây dựng Đảng

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
 
1. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khoa là một đơn vị tổ chức thuộc bộ máy của Trường Chính trị, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiên cứu thực tế và quản lý giảng viên thuộc khoa dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng
+ Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy và học tập cho những môn học, phần học do khoa đảm nhiệm. Cử giảng viên tham gia Hội đồng thi, Ban coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận và các Hội đồng khác của trường theo quyết định của Hiệu trưởng.
+ Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu khoa học Tông tin tư liệu xây dựng kế hoạch đi tham quan thực tế của giảng viên và học viên.
+ Tổ chức dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm, đánh giá phân loại năng lực giảng viên trong khoa.
+ Xây dựng kế hoạch, nội dung nghiên cứu thực tế, tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương. Đề xuất yêu cầu, biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên trong khoa.
+ Triển khai và tổ chức thực hiện qui chế giảng viên Trường Chính trị. Tham mưu với Ban Giám hiệu về công tác quản lý và học động của khoa.
+ Tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, quyết định, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng có liên quan đến nhiệm vụ công tác của khoa
+ Thực hiện kế hoạch và qui trình đào tạo bao gồm: giảng dạy các môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản; Quốc phòng – An ninh; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, kỷ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể cơ sở; Ximina; hướng dẫn ôn thi.
+ Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài cho nội san, bài tham luận các hội thảo khoa học.
+ Quan hệ hợp tác với các giáo viên chủ nhiệm các lớp, các phòng, khoa theo qui định của Hiệu trưởng.
+ Lập và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của khoa hàng tuần, tháng, năm trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường.
+ Nghiên cứu và đề nghị với Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp công tác; xây dựng đội ngũ giảng viên của khoa và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giảng viên.
+ Thực hiện chế độ báo cáo quý, sáu tháng, cả năm kịp thời công tác chuyên môn của khoa và tổng hợp báo cáo giờ giảng chính xác, kịp thời về Phòng Đào tạo.

2 Danh sách nhân sự:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
ThS    Ksor Hội - Giảng viên, Trưởng khoa 0932.418.797
ThS    Lê Thị Tình - Giảng viên, Phó Trưởng khoa 0977.954.985
CN     Rơ Ô  Trúc - Giảng viên chính 0932.020.967
ThS    Nguyễn Công Chánh - Giảng viên 0968.359.125
ThS    Lê Thị Nghệ - Giảng viên 0374.905.728
ThS    Cao Thị Vân Anh - Giảng viên 0914.438.068
ThS    Bùi Xuân Tiến - Giảng viên 0984.998.854
CN     Nguyễn Đình Phê - Giảng viên 0987.113.411 
      

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top