Trang chủ > Giới thiệu > Các Khoa, Phòng > Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SĐT: 02693.824109
 
1. Chức năng, nhiệm vụ:
          + Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc định hướng công tác đào tạo; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; triển khai công tác giám sát, quản lý và điều phối hoạt động đào tạo của nhà trường. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý, giám sát của Ban Giám hiệu và sự quản lý trực tiếp của đồng chí Phó hiệu trưởng được phân công.
          + Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản quy định của cơ quan lãnh đạo cấp trên và kế hoạch của trường về công tác đào tạo.
         + Nghiên cứu, nắm tình hình lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; phòng Đào tạo của Sở Nội vụ) tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng nhiệm vụ của trường, với hình thức tập trung; tại chức; thực hiện kế hoạch chiêu sinh, tuyển sinh từng loại lớp trong năm học.
          + Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hướng dẫn khác.
          + Chịu trách nhiệm báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Ban Giám hiệu và phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tổng hợp tình hình tham mưu cho Ban Giám hiệu báo cáo về Tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan cấp trên.
          + Thực hiện thẩm quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực hoạt động của Trường do Phòng phụ trách. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu về các hoạt động nghiên cứu khoa học.
          + Tham mưu giúp Ban Giám hiệu định kỳ tổ chức sinh hoạt thời sự, tọa đàm, hội thảo, tổng kết những vấn đề về lĩnh vực lý luận - thực tiễn, về cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, cải tiến biện pháp tổ chức quản lý… nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phối hợp các Khoa, Phòng tổ chức thao giảng, dự giờ cho giảng viên, tổ chức thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường.

2. Danh sách nhân sự:
HỌ TÊN   CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
ThS   Nguyễn Anh Trạng -  GVC, Phó trưởng phòng  0905.333.192
TS    Trần Nam Trung -  Giảng viên chính 0849.933.569
ThS   Võ Thị Ái -  Giảng viên chính 0974.690.039
ThS   Thái Thị Trà My - Giảng viên 0984.537.063
ThS   Thân Thị Minh Tuyết - Chuyên viên 0987.174.177
CN    Đinh Văn Nhan -  Chuyên viên   0352.700.449 
CN     Bùi Thị Thu Tiền -  Chuyên viên  0985.158.496
CN     Lê Thảo Ngọc -  Chuyên viên  0358.777.795

 

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top