Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi
Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954)

Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954)

06/05/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", mà còn là nhà quân sự thiên tài. Tư tưởng quân sự của Bác là cả một kho tàng kinh nhiệm thực...

Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính ...

Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Gia Lai

21/06/2021

   Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, trang thông tin điện tử (website) nói chung là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số,...

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung c...

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai hiện nay

01/12/2020

     1. Đặt vấn đề:    Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin toàn cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã và đang đặt ra những thời cơ và thách thức lớn đối với nghành Giáo dục và Đào...

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan tr...

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

05/11/2020

     Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi lý luận cách mạng là ánh sáng soi đường, là ngọn cờ tập hợp lực lượng cách mạng, là cơ sở của những đường lối chiến lược cách mạng đúng đắn, là một...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị hiện nay

25/08/2020

 Tóm tắt:    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta. Trước lúc đi  về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta kho tàng lý luận cách...

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

04/05/2020

    Tư tưởng Hồ Chí Minh là "Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT  TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN X...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐĂKĐOA, TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

12/03/2020

   Tóm tắt: Xã Hà Đông thuộc huyện Đăk Đoa của tỉnh Gia Lai là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn với 5.216 khẩu, 961 hộ trong đó 99,9% là người Bah Nar  và 95% theo đạo Công giáo. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp...

Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác thi đua khen thưởng

Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác thi đua khen thưởng

06/02/2020

Cách đây hơn 70 năm, ngày 11/6/1948, Bác Hồ đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Theo Bác, “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua...

Những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, giải pháp để đội ngũ trí thức p...

Những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của địa phương tỉnh Gia Lai hiện nay

06/02/2020

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội và đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Do đó, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất...

Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị  05 “Về học tập và làm theo ...

Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai

26/11/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top