Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi > Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai

26/11/2018
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời thực hiện kế hoạch số 28 – KH/TU, ngày 16/9/2016, kế hoạch số 52 –KH/TU  của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 14 – KH/HU của Ban thường vụ huyện ủy, Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định, những kết quả đạt được bước đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện Đak Pơ.

 

     1. Những kết quả đạt được
     Học tập và làm theo chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Huyện. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
     Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện trong toàn huyện, tập trung triển khai 04 nội dung trọng tâm về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị, địa phương triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  viết bản đăng ký về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tùy thuộc đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xác định những nội dung đột phá để xây xựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW, gắn với thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ vào trong các nội quy, quy chế hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực về đạo đức, tác phong, phong cách của cán bộ, đảng viên, góp phần phòng, chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở mỗi cán bộ, đảng viên.
     Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ – CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, đồng thời Ban tiếp công dân, Văn phòng HDND, UBND huyện phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng quy chế tiếp dân, từ đó các ý kiến của nhân dân đều đã được cán bộ tiếp dân ghi nhận đầy đủ, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật về những nội dung phản ánh của nhân dân.
     Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 101- QĐ/TW và Quy định số 55 - QĐ/TW, Quy định 109 - QĐ/TW, gắn với việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức lồng ghép, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” vào trong sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
     Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW, gắn với biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh, gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác.
     Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tùy vào từng điều kiện của đơn vị, địa phương tổ chức các hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm 03 phần thi ( hùng biện, kể chuyện; năng khiếu) với trên 100 thí sinh và diễn viên đến từ 14 đội tham gia, cùng nhiều khán giả cổ động viên tham gia cổ vũ. Đảng ủy xã Hà Tam, Phú An, thị trấn Đak Pơ đã tổ chức hội thi “ Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã học tập và làm theo gương Bác”; Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” cấp cơ sở; Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” do Huyện đoàn tổ chức.
     Triển khai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam” và Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.
     Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngoài ra, Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc  thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW, gắn với nghị quyết trung 4, 5, 6 khóa XII của Đảng ở các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, đặc biệt là kiểm tra trực tiếp ở các Đảng ủy xã, thị trấn.
     Ban tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW đến các đơn vị, địa phương, hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay, từ việc xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị và chuẩn bị các nội dung triển khai xây dựng chương trình hành động toàn khóa, hằng năm của tập thể; hướng dẫn đăng ký việc và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị.
     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa, hằng năm của tập thể, cá nhân và bản đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. Qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
     Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện; cung cấp kịp thời các loại tài liệu, hướng dẫn tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Đồng thời một số sơ quan, đơn vị đã cụ thể hoa chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện tổ chức lồng ghép các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của các ban nghành, đoàn thể. Phòng giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động ngoại khóa ở các trường học; khuyến khích các trường tỏ chức các Hội thi về tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động  học sinh tích cực tham gia các kỳ thi trắc nghiệm, thi viết Cuộc thi ““ Tìm hiểu 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam” và Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.
     Việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và chuyên đề 2017 được Huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Việc quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt được chú trọng nhằm thống nhất nhận thức, để đội ngũ này hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân mình, từ đó xây dựng kế hoạch làm theo. Đây là lực lượng tiên tiến, đi đầu, quyết định kết quả thực hiện Chỉ thị.
     2. Một số khó khăn trong thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW
      Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như đã nêu trên, song việc thực  hiện chỉ thị 05 – CT/TW vẫn còn gặp một số khó khăn như:  Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp ủy tuy kịp thời, đầy đủ, nhưng còn chung chung. Tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm túc trong quá trình tiếp thu, thực hiện những nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề. Việc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề ở một số cấp ủy cơ sở còn chậm so với kế hoạch; nội dung chương trình còn chung chung, dàn trải, chưa đặt ra nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để tổ chức thực hiện.
     Một số địa phương, đơn vị, chi bộ thôn làng chưa thật sự chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, còn lúng túng trong việc xây dựng chương trình toàn khóa của tập thế, kế hoạch của cá nhân và việc lựa chọn các đột phá để tổ chức thực hiện. Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh của một số đảng viên còn sơ sài, chưa cụ thể, chưa thực sự chủ động tìm ra các mô hình hoạt động phù hợp trong việc cụ thể các bước làm theo tấm gương của Bác; Việc thực hiện nêu gương trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực sự tốt; công tác tuên truyền chưa được quan tâm đúng mức; việc sử dụng khai thác các tài liệu, ấn phẩm, văn bản hướng dẫn tuyên truyền còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra , giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên.
     3. Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 -  CT/TW trong thời gian tới
     Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được, khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, theo chúng tôi trong thời gian tới, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
     Thứ nhất, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc của các cấp ủy Đảng thực  hiệu quả  hơn nữa chỉ thị 05 - CT/TW đến từng cán bộ, dảng viên và nhân dân, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp, kiên trì đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Đồng thời nâng cao tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
     Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu nội dung và phương pháp, kiên trì đưa các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Tiếp tục hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong sinh hoạt ở các chi bộ.
     Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia, xây dựng các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác gắn liền với biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không thực chất.
     Thứ tư, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêucủa một bộ phận cán bộ, đảng viên./.
                                                                  
 
Tài liệu tham khảo
1. Báo cáo số 237 - BC/HU về “ kết quả tự kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt  và triệt khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
2. Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày 15/5/2016 về “Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
                                                                                    Giảng viên: Nguyễn Thị Bình
                                                Khoa LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh
 
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top