Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi > Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ trong đào tạo, bồi

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị hiện nay

25/08/2020
 Tóm tắt:
    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta. Trước lúc đi  về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta kho tàng lý luận cách mạng và khoa học soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một trong những di sản vô giá của Người, đó là những quan điểm về đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ cách mạng đời sau có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nói về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rằng:“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh:“muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Ðảng mà còn là mắt xích trọng yếu, là nhân tố quyết định sự thịnh, vong của quốc gia, dân tộc. Việc đào tạo và huấn luyện cán bộ luôn được Người quan tâm sâu sát từ nội dung đến phương pháp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ kế cận. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”,Đảng ta phải thường xuyên quan tâm sâu sắc, đâu tư và chăm lo chu đáo cho công tác xây dựng cán bộ.
                Từ khóa: Hồ Chí Minh -  Đào tạo – Bồi dưỡng – Cán bộ

Xem file đầy đủ tại đây

   
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top