Trang chủ > Tin Tức > Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 14, khóa 15

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 14, khóa 15

09/09/2014
Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng cho 02 lớp trung cấp lý luận Chinh trị - Hành chính (khóa 14, khóa 15) với tổ số 163 học viên.
         
1
.Lớp TCLLCT – Hành chính (khóa 14) khai giảng vào ngày 01 /4/2013, kết thúc phần học tập và thi tốt nghiệp ngày 21/6/1014
          - Tổng số học viên đầu khoá là:        80 h/v
          - Tổng số học viên có mặt đến cuối khoá: 77 học viên. ( 01 HV bị chết do tai nạn, 01 HV bị buộc thôi học, 01 HV xin bảo lưu kết quả).
           2. Lớp TCLLCT – Hành chính (khóa 15) khai giảng vào ngày 06 / 5/2013, kết thúc phần học tập và thi tốt nghiệp ngày 21/6/1014
          - Tổng số học viên đầu khoá là:        85 h/v
          - Tổng số học viên có mặt đến cuối khoá: 81 học viên. (01 HV bị buộc thôi học, 01 HV xin bảo lưu kết quả , 02 HV xin chuyển sang học lớp cao cấp LLCT - HC).
          Đối tượng các lớp học này là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban cấp sở, cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh. Nhiều học viên đã kinh qua nhiều chức vụ công tác trong hệ thống chính trị, có thâm niên và kinh nghiệm công tác, hiện đang giữ những cương vị công tác chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và trường học nên đã được rèn luyện, thử thách trong hoạt động thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, đó là những thuận lợi cơ bản của lớp học.
          Tuy vậy, lớp học cũng còn những khó khăn, hạn chế chủ yếu như: Một số học viên còn bị công tác chuyên môn, công việc gia đình chi phối, ảnh hưởng đến quá trình học tập chưa thật sự chuyên cần, còn vi phạm nội quy, quy chế học tập như: Đi muộn, về sớm, ít tự học, tự nghiên cứu...
3.JPG
 Về mục tiêu:
          -  Nhằm đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; giúp cho học viên hiểu biết về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước, kỹ năng điều hành, quản lý trong công tác.
          - Hướng dẫn và rèn luyện cho học viên phương pháp tư duy, phương pháp hành động cả trong học tập và trong hoạt động thực tiễn là: phải luôn gắn liền giữa lý luận và thực tiễn để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác.
          - Rèn luyện cho học viên bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, cũng cố lòng tin, có tinh thần đổi mới, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm...

          * Xếp loại toàn khóa học:
            1. Lớp TCLLCT- HC (khóa 14)
           - Tổng số học viên tham gia đến cuối khóa học:  81 h/v (Trong đó có 04 HV từ các khóa trước tham gia học và thi tốt nghiệp bổ sung)
          - Tổng số học viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 81 h/v
          - Phân loại chung:
                   + Giỏi:                    01 h/v, chiếm tỷ lệ:  1,2 %.
                   + Khá:                    38 h/v, chiếm  tỷ lệ : 46,9 %
                   + Trung bình:          42 h/v,  tỷ lệ:  51,9 %
                   + Chưa tốt nghiệp: 02 hv.
          2. Lớp TCLLCT- HC (khóa 15)
- Tổng số học viên tham gia học đến cuối khóa: 86 h/v.( Trong đó có 01 HV từ khóa 11 học bổ sung)
          - Tổng số học viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 82 h/v
          - Xếp loại chung:
                   + Giỏi:                     03 h/v, chiếm tỷ lệ : 3,7  %;
                   + Khá:                     49 h/v, chiếm  tỷ lệ  59,8  %;
                   + Trung bình:          30 HV, chiếm tỷ lệ: 36,6 %;
                   + Chưa tốt nghiệp: 04 HV.

2-(1).JPG

           Về rèn luyện:
          Cùng với việc ra sức học tập để nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực công tác thực tiễn, học viên đã có cố gắng phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống cụ thể là: Nhiều học viên luôn có ý thức, tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.4.JPG


Về học tập:
           Qua nghiên cứu, học tập các môn học và quá trình đi thực tế ở cơ sở đã giúp cho học viên hiểu được những vấn đề, nội dung cơ bản sau đây:
          Nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó giúp cho học viên hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những giá trị vững bền mang tính thời đại và nhân văn của chủ nghĩa Mác – lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã khẳng định và tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Cách mạng. Từ đó củng cố niềm tin và kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhân dân là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Qua nghiên cứu và học tập về những lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học viên đã nhận thức được rằng: sự ra đời của Đảng ta là một tất yếu khách quan, là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam; thấy được sự sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta trong từng giai đoạn cách mạng khác nhau. Sự sáng tạo ấy đã được thể hiện ngay trong Luận cương chính trị đầu tiên năm 1930 và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta từ khi thành lập đến nay, nên đã đưa cách mạng nước ta giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ đó, giúp cho học viên củng cố thêm niềm tin của mình vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân ta anh hùng.
          Làm cho học viên thấy được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Điều đó chứng minh rằng: do nắm bắt đúng thời cơ, vượt qua thách thức nên trong những năm qua nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, nước ta gia nhập tổ chức WTO và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn để phát triển kinh tế và góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
           Qua nghiên cứu, học tập học viên đã nhận thức được những quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng ta về phát triển kinh tế, về quản lý Nhà nước, về văn hoá, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng, đối ngoại... Được thể hiện trong các văn kiện, nghị quyết đại hội, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Qua đó giúp cho học viên nhận thức được rằng: thực hiện nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan của nước ta hiện nay. Nhưng nền kinh tế ấy phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước và định hướng XHCN; phải kết hợp tốt giữa xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố an ninh, quốc phòng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong nước và quốc tế; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ Quốc tế.
           Để thực hiện được mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Đảng phải luôn tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng, quan tâm xây dựng chính quyền Nhà nước vững mạnh về mọi mặt; phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và là khâu trọng tâm của đổi mới toàn bộ hệ thống chính trị nước ta; luôn quan tâm cũng cố, phát triển các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Mặt khác, Nhà nước và các đoàn thể cũng phải tự mình vươn lên để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khắc phục nhanh chóng các tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, các đoàn thể có đủ khả năng tập hợp, tổ chức, động viên các thành viên của mình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 Đã trang bị cho học viên thêm hiểu biết về đặc điểm lịch sử, quá trình đấu tranh phát triển và đoàn kết của dân tộc Tây nguyên nói chung, các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, những thế mạnh về tài nguyên, thiên nhiên, vị trí địa lý, giá trị bản sắc văn hóa dân tộc...và các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước đặc biệt là những văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến khu vực Tây Nguyên trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, ANQP nhằm thúc đẩy các tỉnh Tây Nguyên phát triển, đuổi kịp các tỉnh miền xuôi. Bên cạnh đó cũng chú trọng giúp cho học viên nắm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề Dân tộc, tôn giáo, các nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể...ở cơ sở. Qua đó, cũng là cơ sở giúp cho học viên có những kiến thức thực tế của địa phương để lãnh đạo, quản lý, tổ chức hiệu quả trong công tác của mình.
|<<...21 22 23 24 25 26 27>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top