Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K130 Phần V.3 Lớp trung cấp
2 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K8 phần 7(khối kiến thức I) Lớp trung cấp
3 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K10 phần 5 và 6 (khối kiến thức I) Lớp trung cấp
4 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K5 Phần 1 và 2 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
5 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K7 Phần 5 và 6 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
6 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K3 Phần 7 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
7 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K10 Phần 7 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
8 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K10 Phần 1 và 2 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
9 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K131 PHẦN VI Lớp trung cấp
10 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K2 Phần 5 và 6 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
11 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K134 Phần VI Lớp trung cấp
12 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K134 Phần V.2 Lớp trung cấp
13 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K13 0 Phần V.2 Lớp trung cấp
14 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K131 Phần V.2 Lớp trung cấp
15 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K136 Phần V.3 Lớp trung cấp
16 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K136 Phần VI Lớp trung cấp
17 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K135 Phần V.2 Lớp trung cấp
18 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K135 Phần VI Lớp trung cấp
19 Bảng điểm lớp trung cấp LLCT-HC K131 Phần V.3 Lớp trung cấp
20 Bảng điểm lớp trung cấp LLCT-HC K134 Phần IV Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top