Trang chủ > Học viên > Danh sách lớp
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 10 Lớp trung cấp
2 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 09 Lớp trung cấp
3 Danh sách lớp BD nghiệp vụ Công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở (Khóa 1 đến Khóa 4) Lớp Liên kết
4 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 08 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
5 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 03 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
6 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 07 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
7 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê) Lớp trung cấp
8 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp chuyên viên
9 Danh sách lớp BD Lãnh đạo quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
10 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Chư Prông) Lớp trung cấp
11 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp chuyên viên chính
12 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông) Lớp trung cấp
13 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Chính khóa 24 (TTCT huyện Krông Pa) Lớp chuyên viên chính
14 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101 Lớp chuyên viên
15 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 102 Lớp chuyên viên
16 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 140 Lớp trung cấp
17 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 139 Lớp trung cấp
18 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 23 Lớp chuyên viên chính
19 Danh sách lớp TCLLCT-HC K138 (TCT) Lớp trung cấp
20 Danh sách lớp BD CB, CC cấp xã về QLNN khóa 1, năm 2020 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top