Trang chủ > Học viên > Kết quả học tập 
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HCK138 PHẦN III.1 Lớp trung cấp
2 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K139 Phần I.1 Lớp trung cấp
3 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K05- Phần 5 và 6 Lớp trung cấp
4 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K02- Phần 1 và 2 Lớp trung cấp
5 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K03- Phần 1 và 2 Lớp trung cấp
6 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K06- Phần 5 và 6 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
7 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K6 Phần 3 và 4 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
8 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K137 Phần III.1 Lớp trung cấp
9 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K130 Phần IV Lớp trung cấp
10 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K130 Phần V.1 Lớp trung cấp
11 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K138 Phần III.2 Lớp trung cấp
12 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K138 Phần II Lớp trung cấp
13 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K138 Phần I.1 Lớp trung cấp
14 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K135 Phần V.1 Lớp trung cấp
15 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K138 Phần III.2 Lớp trung cấp
16 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K139 Phần I.2 Lớp trung cấp
17 Bảng điểm Lớp Trung cấp CT-HC K139 Phần II Lớp trung cấp
18 Bảng điểm lớp TC LLCT K6 - Phần 1 và 2 (Khối Kiến Thức I) Lớp trung cấp
19 Bảng điểm lớp TC LLCT K4 - Phần 7 (Khối Kiến Thức I) Lớp trung cấp
20 Bảng điểm lớp TC LLCT K4 - Phần 1 và 2 (Khối Kiến Thức I) Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top